شکست مذا کرات برای ایران فاجعە است

سایت آفتاب در ٢٢ آذر خبر از قطع مذاکرات، میان هئیت ایرانی مذاکرە کننده ونمایندگان ٥+ ١ در ژنو دادە است و دلیل قطع مذاکرات را، اعتراض دولت ایران، نسبت بە اعلام تحریم تعدادی از شرکت های ایرانی توسط آمریکا بعنوان دلیل ترک میز مذاکرە هئیت ایرانی اعلام کردە است.

" آفتا ب " در گزارشی کە در این ارتباط در ٢٢ آذر ماە منتشر کرد نوشت: " تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت‌وگوها با 1+5 را برای بازگشت به ایران را به دلیل افزوده شدن چند شرکت و شخصیت به لیست سیاه تحریم‌های غرب علیه تهران، متوقف کرد."

اضافە کردن نام چند شرکت و شخصیت بە فهرست پیش از آغاز مذاکرات، البتە، آنطور کە در این گزارش مورد اشارە قرار گرفتە، نە توسط غرب، بلکە صرفا توسط وزارت دارایی آمریکا صورت گرفتە و دلایل محکمی وجود دارند کە نشان می دهند، کشورهای اروپایی با اعمال تحریم های اقتصادی جدید حداقل در شش ماە آیندە مخالفند و آنرا بە مصلحت منافع اقتصادی شان و کامیابی مذاکرات نمی بینند.

حتی دولت آمریکا هم کە در این روزها مرتب بە کنگرە نسبت بە عواقب وضع تحریم های جدید علیە ایران هشدار می دهد، بە نظر نمی رسد، از اعلام تحریم های جدید خشنود باشد. آحتمالا اعلام این نوع تحر یم ها متاثر از فشار شدیدی است کە توسط کنگرە و سنا و دولت دست راستی اسرائیل برای اعمال فشار بە ایران وارد می شود. و این مطلبی نیست کە هئیت مذاکرە کنندە ایرانی نیز از آن بی خبر با شد. بهمین جهت انتظار نمی رفت هئیتی کە ظا هرا خودش را برای حل قطعی مناقشە هستەای و فراتر از آن آمادە کردە است، بە این سادگی میز مذاکرە را ترک کند و میدان را برای مانور نیروهای افراطی در ایران، آمریکا و منطقە فراهم کند. این اقدام آمریکا واقعا اقدامی دور از انتظار و حتی مغایر با اظهارات رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با مذاکرات ٥+ ١ و بە احتمال زیاد، نوعی مانور توسط دولت در مقابل مخالفان مصالحە با دولت ایران است، با این حال اگر هئیت مذاکرە کنندە ایرانی براستی مصمم بە حل مناقشە هستەای است، خوب بود درایت بیشتری نشان می داد و بە اعتراض بە اعمال تحریم های جدید کە بە نظر می رسد بیشتر جنبە نمادین دارند و برای کاستن از فشار  افراطیو ن در آمریکا و متحدین سنتی آمریکا اعلام شدە اند، اکتفا می کرد و مذاکرات را جهت حل کل تحریم ها ادامە می داد و بە آسانی میدان مذاکرە را ولو بطور موقت، خالی نمی کرد.

واقعیت این است کە راهی بە جز ادامە مذاکرات با هدف رسیدن بە توافق، با توجە بە نتایج ویرانگر تحریم ها در پیش روی هئیت مذاکرە کنندە ایرانی وجود ندارد. ازهمین روی با توجە بە اینکە، حق غنی سازی تا حدی کە نیازهای علمی صلح آمیز ایران را بر آ وردە نماید نیز بطور تلویحی حتی توسط اوباما هم پذیرفتە شدە، بە نظر می رسد کە قطع مذاکرات موقتی باشد و طرف های مذاکرە کنندە، بزودی دور میز مذاکرە بنشینند و بە افرا طیونی کە حل مناقشە هستەای و رفع تحریم ها را بە سود منافع شان نمی دانند و حتی حاضرند کە در این راە تا پای یک جنگ ویرانگر هم پیش بروند، اجازە ندهند کە مذاکرات را بە شکست بکشانند. با این حال، بخاطر امکا نات متعددی کە افراطیون در اختیار دارند، نگرانی از اینکە آنها بتوانند روند مذ اکرات را دچار اخلال و حتی بە شکست بکشا نند، بکلی منتفی نیست.

سردار جعفری ها، نقدی ها و شریعتمداری ها وعقبە شان، درداخل، کە کشور را بە فقر و فلاکت و انزوا و استیصال کشاندە اند، دست راستی های حاکم بر اسرائیل، عربستان و متحدین اش در منطقە، کە نقشە تضعیف ایران را در سر دارند و راست گراهای افراطی، درآمریکا کە از جنگ و فروش اسلحە ارتزا ق می کنند، سعی خواهند کرد از این فرصت برای بە بن بست کشاندن مذاکرات، سئواستفادە کنند. اگر اینها در اینکار موفق شوند، کشور را بسوی فاجعە ای بدتر از فاجعە کنونی خوا هند برد.

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

نقشه تضعيف ايران از كجا اغاز شد و چه كساني در آن نقش آفريني مي كنند.
رفيق صادق خسته نباشي!
جان كلام را در موضع خود منعكس کرده، هرچند زواياي رويداد را نچندان مبسوط گشوده ايد. نظر توضیح گونه من براساس كنش و واكنش هاي سياسي موافقان و مخالفان توافق ژنو مي باشد. رفیق! فكر مي كنيد چه كسي استارت تضعيف ايران را بعد از توافق ژنو زد . تندروهای ایران نتایج مذاکره را برنتابیدند؟ یا امریکا بخاطر منافع بیشتر پای مخالفان توافق از جمله اسرائیل و عربستان را به میان کشید؟ من از تندروهاي داخل دفاعي نمی کنم. فعلا انها در برابر کنش امریکا سکوت کرده اند. رويكرد و مواضع آنها با تندروهای مخالف توافق نظیر اسرائیل و عربستان قابل مقایسه نست و تفاوت ماهوی مغایر با هم دارند. چنانچه بعد از اجماع جناح های حاکمیت جمهوری اسلامی و سخنان آقای خامنه ای ساز مخالف سرائی را کنار گذاشتند. نتايج بدست امده از توافق ژنو اگرچه مطابق ميل نقدي ها، جعفري ها و شريعتمداري ها نبود؛ لیکن دریافته اند که با توجه به ضرورت و مصالح جناحي نسبت به رويكرد نوين حاكميت واکنش اشکار نشان ندهند و در صدد برنیایند تا مانع بر سر راه تيم مذاكره كننده بگذارند. پس می توان نتیجه گرفت که امريكا با تصويب تحريم هايي دست به سنگ اندازی زد وآغاز کننده بهم زدن توافق می باشد.
ظاهرا تصویب تحريم هاي جديد را از ناحیه وزارت دارائي امريكا می دانند. ايا پذيرفتن هژموني وزارت دارائي بر كابينه اوباما ساده لوحي تعبير نمي شود؟ پذيرش امر مزبور ساده كردن مسئله بغرنجي است كه جهان و اپوزيسيون انتظار حل انرا داشتند. شما در مطلب خود نوشته ايد:« دست راستی های حاکم بر اسرائیل، عربستان و متحدین اش در منطقە، کە نقشە تضعیف ایران را در سر دارند و راست گراهای افراطی، درآمریکا کە از جنگ و فروش اسلحە ارتزا ق می کنند، سعی خواهند کرد از این فرصت برای بە بن بست کشاندن مذاکرات، سئواستفادە کنند. اگر اینها در اینکار موفق شوند، کشور را بسوی فاجعە ای بدتر از فاجعە کنونی خواهند برد ». اري درست فرموده ايد.
در امتداد موضع شما مي افزايم كه سياست خارجي امريكا به تعبير ادبيات سياسي قديم مان امپرياليسم ( اختاپوسي با چند سر) است. لیکن امروزه در اصول سياست رئال بجای سر و بازوهاي اختاپوسي واژه كارت بازي را جایگزین کرده اند. امريكا با سياست خارجي ( ضدحقوق بشري ) روزگاراني از نوكرانشان براي ساقط كردن حاكميت هاي ملي نظير دكتر محمد مصدق، لومومبا، النده و... استفاده كرد. امروز نيز از لابي اسرائيل و محافل يهودي وال استريت از كارت بازی هايي بطور نمونه سلطان بن بندر وزير اطلاعات عربستان ( حامی بازوي القاعده ) استفاده مي كند. شما بر مزدور بودن بن بندر كه مامور به انجام دستورات اسرائيل و امريكا نيز هست شک ندارید و سابقه حشر و نشر با دول مزبور را بیشتر می بینید. بنابراین شما نبايد از شكست عربستان و سلول هاي القاعده اش در سوريه غفلت كنيد. چرا؟ چون عربستان و اسرائیل بعد از تغيير رويكرد حاكميت جمهوري اسلامي استقبال جهاني روبرو شد. استقبالي كه بستر نشست ژنو را رقم زد. بنابراين تغيير نگاه جهان به ايران و نقش ان در توازن قوا در منطقه خاورميانه، باعث شكست عربستان در سوريه و منطقه گرديد. اما نبايد باور كرد كه امريكا صرف تاثیراز عوامل بيروني نظير بن بندر مي باشد. هرگز! امريكا هدف از بازی با كارت بن بندر قصد مظلوم نمائي و بطور زیرپوستی مانع سازي در راه مذاكره دارد. هدف امريكا از اين كارت ها ان است تا به ايران برساند كه از جمله مخالفين شما عربستان و... است. در پرتو سياست مانع سازي امريكا مي كوشد سهم بيشتري از برد مذاكره را در جيب كارتل ها و تراست هاي سرمايه داري بگذارد. ظاهرا عربستان هايهوي سهم خواهي در منطقه را عنوان ميكند. لیکن ساختار سياسي - اقتصادي سراسر وابسته عربستان به امريكا دليل اشكار بر ان دارد که بدون اجازه امریکا جسارت چنین اقدامی را ندارد
در پایان اعتقاد دارم كوتاه امدن تندروهای جمهوری اسلامی به ترك تيم مذاكره كننده ایرانی را نيز به فال نيك بگيريم کوتاه امدن آنها برمبنای ترس از تحريم ها نمی باشد. بدین ترتیب برای بازگشت به پایبندی امریکا به نتایج ژنوبايد تمامي حواس و نگاهها به تندروهاي منطقه و دول خواهان تضعيف ايران متمرکز شود.