کدامين راه برای توسعه اقتصادی ـ سياسی ايران؟

در اتاق پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کدامين راه برای توسعه اقتصادی ـ سياسی ايران؟

سخنرانان:

کاظم علمداری

اکبر مهدی

 زمان:

يکشنبه ١٩ ژانويه ٢٠١٤ از ساعت ٠٠.٢٠ تا  ٠٠.٢٣ به وقت اروپای مرکزی و از ساعت ٠٠.١٤ تا ٠٠.١٧ به وقت تورنتو کانادا و شرق آمریکا

 آدرس اطاق:

 Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat        

 گروه کار پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بخش: 

افزودن نظر جدید