بزرگداشت چهل و سومین سالگرد جنبش فداییان خلق ایران در هلند

جشن بزرگداشت چهل و سومین سالگرد بنیانگزاری جنبش فدائیان خلق ایران

جنبشی برای صلح، آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

سخنرانان: رفقا بهزاد کریمی و علی پورنقوی

پذیرایی با شام و همراە با برنامە موسیقی شاد، توسط گروە اهورا

زمان: ٢٢ فوریە ٢٠١٤

آدرس:

Hunnenweg 40 

6224jp

Maastricht

ورود بە سالن ١٦: ٣٠ دقیقە

آغاز برنامە ساعت ١٧

ورودی: 5 یورو

برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره زیر تماس بگیرید
0031686168129

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- هلند

افزودن نظر جدید