پیام تبریک بە مناسبت سالروز تاسیس حزب کوملە کردستان ایران


رفقای گرامی!

درودهای صمیمانە ما را بە مناسبت تاسیس حزبتان، حزب کوملە کردستان ایران، پذیرا باشید. بی گمان حزب شما یکی از احزاب مبارز در جنبش کردستان و در مبارزات دمکراسی خواهانە و آزادی طلبانە مردم ایران است کە برای فردائی بهتر و آبادتر در تمام سالهای عمرش تلاش کردە است.

دوستان عزیز!

در شرایطی بە پیشواز سالگرد بنیان گزاری شما می رویم کە هنوز جامعە ما در تب و تاب تلاش برای تحولات دمکراتیک و مترقیانە می سوزد، مردم ما هنوز رنج زائیدە از فقر، ستم و سرکوب را تجربە می کنند و سیاستهای ویرانگر ولی فقیە کشور ما را با بحرانهای خطرناک و بسیاری روبرو ساختە است، بحرانهائی کە بیش از پیش نقش ما نیروهای دمکراتیک را می طلبد برای نقطە پایان گذاشتن بر آن.

در چنین شرایطی ما بار دیگر بر اهمیت همکاری نیروهای دمکراتیک، مترقی و آزادی خواە تاکید می کنیم و معتقدیم تنها راە پایان دادن بە شرایط نکبت بار کنونی، حضور قاطع و همیاری چنین نیروهائی در صحنە سیاسی کشور است.

همرزمان گرامی!

ما بار دیگر بە یاران و حزب شما در سالروز بنیان گزاریتان درود می فرستیم، و امید داریم کە از بذر همکاری ها و هم تلاشیهای ما، جنگل امید و تحول در سرزمین ایران بروید.

سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

تشکیلات نروژ

١١ فوریە ٢٠١٤ 

افزودن نظر جدید