در سالگرد حصر رهبران جنبش سبز: رفع حصر و آزادی زندانيان سياسی

سخنرانان: صديقه وسمقی - اردشير امير ارجمند - بهروز خليق

جمعه ٢١ فوريه ٢٠١٤ از ساعت ٣٠:٢٠ تا ٣٠:٢٣ به وقت اروپای مرکزی

گروه کار پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ – ۱۹ فوريه ۲۰۱۴

سه سال از حصر خانم زهرا رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی توسط حکومت ايران گذشت. در اين سه سال، پایان دادن به حصر آنان و آزادی زندانيان سياسی به مطالبه ملی تبديل شده است که در هر فرصتی توسط فعالين جنبش سبز فرياد می شود. بکوشيم که اين فرياد رساتر شود.

گروه کار پالتاک سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در سالگرد حصر، از سه تن از فعالين سياسی دعوت کرده است تا در مورد جنبش سبز، رفع حصر و آزادی زندانيان سياسی با شرکت کنندگان در اتاق پالتاکی به گفتگو بنشينند.

سخنرانان:

صديقه وسمقی

اردشير امير ارجمند

بهروز خليق

زمان:

جمعه ٢١  فوريه ٢٠١٤ از ساعت ٣٠:٢٠ تا ٣٠:٢٣ به وقت اروپای مرکزی

آدرس اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

گروه کار پالتاکی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بخش: 

افزودن نظر جدید