طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ

طرحی در استراتژی سیاسی

 استراتژی سیاسی ما

1. ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل بحرانهای موجود در جامعه ما بدون گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن نیست.

.2 ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم، اما در عین حال قیام علیه استبداد رابه عنوان آخرین راه چاره، حق انکارناپذیر مردم و شهروندان کشور می دانیم. خواست برکناری خامنه ای و برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یک شعار بسیج گر و یک خواست متحدکننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما بشمار می روند.

3. لازمه گذار به دموکراسی شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش برپائی مجلس مؤسسان بمنظور تدوین و تصویب قانون اساسی جدید از طریق مراجعه به آرای عمومی است. این دولت می تواند محصول عقب نشینی رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش قدرتمند توده ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد باشد.

4. در عین حال ما از اصلاحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی مردم پشتیبانی می کنیم اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به وعده و وعید های اصلاح طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست.تنها جنبش های اجتماعی،مقاومت مدنی شهروندان در برابر سرکوب، تظاهرات خیابانی، اعتصابات و سایر اشکال نافرمانی مدنی مردم است که می تواند رژیم را به عقب نشینی وادار نموده و تغییراتی را در وضع موجود به نفع مردم رقم بزند.

افزودن نظر جدید