مصاحبه با برخی فعالين سياسی – مدنی پيرامون جنبش سبز، حصر و زندانيان سياسی

 

 سه سال از حصر خانم زهرا رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی توسط حکومت ايران گذشت. در اين سه سال، پایان دادن به حصر و آزادی زندانيان سياسی به مطالبه ملی تبديل شده است که در هر فرصتی توسط فعالين سياسی و مدنی فرياد می شود. گردانندگان حکومت در مقابل اين مطالبه ملی مقاومت می کنند و بر اين تصور باطل هستند که گويا زمانی قادر خواهند شد که آن سه تن را به "توبه" وادار سازند، يا با طولانی کردن حصر، تاثير آزادی آن ها در صحنه سياسی را به حداقل رسانده و جنبش سبز را از رمق خواهند انداخت. اما، جنبش سبز زنده است و تا تحقق مطالبات دمکراتيک گروه های وسيعی از جامعه به اشکال مختلف به حيات خود خواهد داد.

گروه کار تبليغات سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آستانه چهارمين سالگرد حصر به عده ای از فعالين سياسی مراجعه کرده و با طرح چند سئوال، نظر آن ها را در مورد جنبش سبز، حصر نمادهای اين جنبش و زندانيان سياسی خواسته است.


افزودن نظر جدید