در ٣٥ سالگی "کار" یاد رفقای همکار را که دیگر در میان ما نیستند، گرامی می داريم!


از تاریخ انتشار اولین شماره نشریه "کار" در تاریخ 19 اسفند 1357 تا امروز، 35 سال می گذرد. در آن تاریخ نشریه "کار"، ارگان سازمان چریک های فدائی خلق ایران بوده است.این نشریه دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال و سربلندی ایران و تبلیغ ایده های سوسیالیستی و انساندوستانه را سر لوحه فعالیت خود قرار داد. نشریه "کار" نشریه ای جوان و غیر حرفه ای بود. "کار" از آغاز اعلام کرد که در جبهه کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و همه مردم شریفی قرار دارد که با دسترنج خویش گذران می کنند، مدافع بهبود زندگی آنان و مشارکت آنان در سرنوشت کشور است. 

"کار" ٣٥ ساله شد. حيات ٣٥ ساله "کار" با رنج و رزم هزاران فدائی که زندگی خود را وقف سعادت و بهروزی مردم و آزادی کشورمان از سلطه مستبدين کرده اند، گره خورده است.

هزاران فدائی برای انتشار "کار"، ادامه حيات آن، برای رساندن "کار" به دست کارگران، زحمتکشان و فعالين سياسی تازیانه خوردند، به سیاه چال ها افتادند، سال ها در گوشه زندان ماندند و از آرمان ها و باورهايشان دفاع کردند. از بين آن ها ده ها تن بدست استبداد به جوخه اعدام سپرده شدند. 

می توان از مدیر مسئول نشریه "کار" در دوره اول انتشار، فدائی شهید رفیق زنده یاد محمد رضا غبرائی که بخاطر دفاع از امتیاز انتشار قانونی نشریه به نحو انتقام جویانه و ناجوانمردانه ای اعدام شد تا رفقای زنده یاد دیگری که در انتشار کار نقش آفرین بوده اند، نام برد. رفقایی چون مرتضی تابان (نخستین مسئول صفحه بندی نشریه)، منصور اسکندری، قاسم سید باقری، فرامرز شریفی، حمید رضا پریدار، گلی آبکناری (لیلی)، علیرضا اکبری شاندیز، جهانگیر بهتاجی، هیبت معینی چاغروند، کسری اکبری کردستانی و شهریار خواجیان (خشایار)، عباسعلی منشی رودسری، ناصر عطائی و نیز رفقایی که بخاطر همکاری قلمی و یا فنی با نشریه "کار" و یا انتقال آن از مرکز توزیع به شهرستانها و یا رساندن آن بدست دوستداران "کار" توسط رژیم جمهوری اسلامی به شهادت رسیده اند.

علاوه بر رفقای شهید، از فردای انقلاب تا روزهایی که نشریه "کار" در ایران بصورت نیمه علنی و مخفی انتشار می یافت، هزاران نوجوان، جوان، زن، کارگر عضو، هوادار و دوستدار سازمان ضرب و شتم حزب الهی ها را در سر چهار راه ها، خيابان ها، دانشگاه ها، کارخانه ها و روستاها به تن خريدند و نشریه "کار" را به دست مردم رساندند تا بذر آزادی و عدالت اجتماعی را در ميهن ما بارور سازند. تاریخ نشریه "کار" با فداکاری و جانبازی آن ها عجین شده است.

دست اندرکاران "کارآنلاین" بر نقش اين رفقا در تداوم حيات "کار" آگاه است و  جانبازی ها و فداکاریهای آن ها را ارج می گذارد. 

سایت کارآنلاین

١٩ اسفند ١٣٩٢

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

لطفا تصحیح فرمایید.(خشایارخواجی)
شهریار(خشایار نام سازمانی وی بود) خواجیان