به مناسبت ٣٥ سالگی "کار"

"کار" در نخستين شمار خود اعلام کرد که می خواهد صدای کارگران کشور باشد و برای تامين حقوق کارگران و عدالت اجتماعی برزمد. "کار" در دهه دوم حيات خود، به اين دريافت رسيد که بلندگوی هم آزادی و دمکراسی و هم عدالت اجتماعی و سوسياليسم در کشور ما باشد و از خواست های عدالت خواهانه و آزاديخواهانه طبقه کارگر ايران و طبقه متوسط جديد دفاع کند. 

عليرغم خطاها و اشتباهات در دوره ای از حيات "کار" که به مشی سياسی سازمان در سال های ١٣٥٩ ـ ١٣٦١ بر می گشت، ما راه طی شده در سه ده و نيم را ارج می گذاريم و از اينکه "کار" در حد بضاعت خود بلندگوی آزادی و عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم بوده و کوشيده است که به تحليل روندهای سياسی کشور به نشيند و در سپهر سياسی کشور موثر واقع شود، خرسنديم. اين دستآوردها حاصل تلاش تمام رفقائی است که در مسئوليت سردبيری قرار داشتند، يا مقالات، گزارش ها و تحليل های سياسی را تهيه می کردند و يا کار تايپ، تصحيح، صفحه بندی، چاپ، توزيع، مسائل مالی و دفتری نشريه را برعهده داشتند.

از بیانه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به منایبت 35 سالگی "کار"

 به مناسبت ٣٥ سالگی "کار" در فرمت PDF

بخش: 

افزودن نظر جدید