نگاهی به اجمال از چند زاویه به وضع طبقۀ کارگر

برنامۀ پالتاکی: نگاهی به اجمال از چند زاویه به وضع طبقۀ کارگر

 

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مناسبت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، برنامه ای را در اتاق پالتاک سازمان برگزار می کند: نگاهی به اجمال از چند زاویه به وضع طبقۀ کارگر. این برنامه، با حضور اعضای گروه کار، به قرار زیر خواهد بود:

بهروز فدائی        : حوادث کار، استمرار فاجعه

جعفر حسین زاده  : نگاهی به سازمان تأمین اجتماعی و برخی سویه های آن

رضا کریمی        : تلخ و شیرین آن روزها

صادق کار          : نگاهی بە روند تشکل یابی کارگران با مکث روی یک سال گذشتە

علی پورنقوی       : افول اتحادیه های کارگری؟

فرهاد فدائی         : روزنامه نگاران در جمهوری اسلامی ایران

 

زمان                 : پنجشنبه 1 می 2014 از ساعت 20 تا 23:30 به وقت اروپای مرکزی

آدرس اطاق         : Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید