برخی خواسته های زنان کارگر در ایران

کلیپ به مناسبت روز اول ماه می
 

برقراری و تامین امنیت شغلی، لغو هر نوع تبعیض جنسیتی در محیط های کار، دستمزد برابر در مقابل کار برابر، ممنوع کردن اشتغال زنان در کارهای سخت و زیان آور و ... از جمله های خواسته های برحق زنان کارگر در ایران است. 
 
تصویری-صوتی: 
بخش: 

افزودن نظر جدید