جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما

 

موضوع کنفرانس: 

"جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما"

زمان کنفرانس:

یکشنبه ٢٥ ماه مه ٢٠١٤

از ساعت :

١٩تا ٢٣بوقت اروپا

در این کنفرانس پالتاکی دو نفر گشاينده بحث خواهند بود و به رفقای شرکت کننده در کنفرانس فرصت داده خواهد شد که نظرات خود را مطرح کنند.

گشايندگان بحث:

شیدان وثیق

نادر عصاره

علاقه مندان به شرکت در جلسه پالتاکی می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatchap.info
گروه کار نظری ـ برنامه ای
پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

١٣ ماه مه ٢٠١٤

بخش: 

افزودن نظر جدید