نقش انتخابات در مبارزات سیاسی مردم ایران

هموطنان عزیز و گرامی!

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) - آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه ژوئن را به بحث "نقش انتخابات در مبارزات سیاسی مردم ایران" اختصاص داده است. این برنامه در روز یکشنبه  اول ژوئن  ٢٠١٤ در ساعت ٢ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و کانادا، ١١ صبح به وقت غرب آمریکا و کانادا و ٨ شب به وقت اروپای مرکزی و ٣٠.١٠ شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. سخنرانان این جلسه، آقایان بهزاد کریمی و فرخ نگهدار اند. شرکت کنندگان در اتاق، فرصت برای اظهار نظر خواهند شد. از شما دعوت می شود که در این جلسه بحث و گفتگو شرکت نمائید.

جهت اطلاع بیشتر می توانید از طریق ایمیل های زیرین با ما تماس بگیرید:

برای تماس با سازمان در آمریکا

usakarinfo@gmail.com

برای تماس با سازمان در کانادا

Oipfm.toronto@gmail.com

مشخصات اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms-

 Asia and Pacific - iran-iran FadAiyan aksaryat

 

گروه کار پالتاک سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) – آمریکای شمالی

افزودن نظر جدید