صدای ما را از زندان گوهردشت، اوین و زندان مرکزی تبریز بشنوید!

با سلام به حاضرین در نشست سالانۀ آی.ال.او.

جناب رئیس، تشکلها، سندیکاها و اتحادیه های کارگری شرکت کننده در نشست سالانه 2014 سازمان جهانی کار!

توجه شما را به سرکوب و خفقان علیه تشکلهای کارگری و نقض ابتدایی ترین حقوق خانواده 50 میلیونی کارگران ایران در نبود امنیت شغلی، اخراج میلیونی، دستمزدهای یک چهارم زیر خط فقر و ممنوعیت حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و کشتار و اعمال ضد کارگری و راسیستی علیه کارگران پناهنده افغانی در ایران توسط ماموران جمهوری اسلامی جلب می کنیم.

آقایان و خانمها!

صدای نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری و کارگران را از زندان اوین رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی، مهدی فراحی شاندیز، عبدالرضا قنبری، از زندان رجایی شهر کرج شاهرخ زمانی و رسول بداغی، از زندان تبریز محمد جراحی، از زندان مهاباد ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور، جمال میناشیری، هادی تنومند، محمد کریمی و همچنین از زندان بوکان محمد مولانایی، یوسف آب خرابات، واحد سیده و دیگر دوستان کارگری که در زندانهای مختلف مانند سنندج، اهواز، اصفهان و شیراز، مشهد و ... زندانی اند، بشنوید.

بسیاری از کارگران و نمایندگان واقعی کارگری زندانی از جمله بهنام ابراهیم زاده،جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی هم اکنون که این پیام تهیه می شود در سلول انفرادی زیر بازجویی و شکنجه قرار دارند، بسیاری به دنبال پرونده سازیها تحت پیگرد اند و تعدادی از کارگران زندانی بصورت ناشناس در زندانها می باشند؛ چون جمهوری اسلامی هیچ گونه آماری نمی دهد.

ما امضا کنندگان این نامه با استناد به دلایلی که در متن دیگری که در پیوست این نامه تقدیم خواهیم کرد، از شما می خواهیم در جهت امکان کسب حقوق حقه طبقه کارگر ایران به کارگران ایرانی که داعیۀ نمایندگی آنها را دارید، سه درخواست ما را در نشست 2014 سازمان جهانی کار پیش ببرید:

1– با توجه به دلایل پیوست، خانه کارگر و یا تشکلهای دولتی وابسته به آن نماینده کارگران ایران نیستند، به آنها اجازه شرکت در اجلاس به عنوان نمایندگان کارگران ایران را ندهید.

2– ما از شما که ادعای نمایندگی کارگران را دارید می خواهیم شرکت جمهوری اسلامی در اجلاس آتی را منوط نمایید به بر گذاری انتخابات آزاد در جهت انتخاب نمایندگان کارگران ایران برای شرکت در اجلاس آتی سازمان آی.ال.او. تحت قوانین مربوط به مقاوله نامه های 98 و 87 که با نظارت نمایندگان انتخابی از میان تشکلهای کارگری مستقل شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار برگزارگردد، تا ... معلوم شود نمایندگان واقعی کارگران ایران چه کسانی اند.

3- همچنین حضور تمامی بخشهای جمهوری اسلامی در اجلاس آتی سازمان جهانی کار را مشروط به رعایت کلیه مواد مقاوله نامه های 98 و 87 و دیگر قوانین جهانی کار نمایید.

شاهرخ زمانی عضو سندیکای نقاشان از زندان گوهر دشت کرج

محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجا د تشکلهای کارگری از زندان تبریز

بخش: 

افزودن نظر جدید