پیرامون استراتژی سیاسی چپ

از مباحث پروژۀ وحدت چپ

 

مباحث پروژۀ وحدت چپ در حال حاضر بر موضوع استراتژی سیاسی چپ تمرکز یافته است. علاوه بر 2 اجلاس اینترنتی تا کنون، در نخستین هفتۀ ماه ژوئیه نیز کنفرانسی حضوری برگزار خواهد شد که به این موضوع اختصاص خواهد داشت. اگرچه مطابق زمانبندی عمومی پروژه هنوز، و تا پس از کنفرانس نیز، برای ارائۀ طرح سند حول استراتژی سیاسی و دیگر موضوعات مربوط به وحدت فرصت هست، اما در استقبال از کنفرانس مذکور و برای تدارک آن، به نحوی که کنفرانسی "سندمحور" حاصل شود، چند طرح سند برای استراتژی سیاسی چپ ارائه شده اند. مطابق روش پروژه طبعاً مقالاتی نیز در این باره ارائه خواهند شد. مجموعه مقالات و طرح اسناد زیر این عنوان در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

افزودن نظر جدید