فراخوان برای تدوین اسناد (پروژه وحدت چپ)

در عرصه نظری، برنامه ای و استراتژی سیاسی (منشور موسسان) و اساسنامه


روند شکل ‏دهی تشکل چپ بر طبق نقشه راه جريان دارد. تا کنون چندين کنفرانس پالتاکی و يک کنفرانس حضوری برگزار شده و بحث و گفتگو ها پيرامون مسائل نظری چپ (کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟)، الگوهای حزبی، مسائل برنامه ای، استراتژی سياسی و اساسنامه در کنفرانس ها و گروه های کار پيش رفته و مطالب زيادی در زمينه های مزبور تهيه و در سايت ها انتشار يافته است. در ماه های آتی چند کنفرانس پالتاکی و دو کنفرانس حضوری برگزار خواهد شد. نخستین کنفرانس در روزهای ٥ و ٦ ژوئیه با موضوع "استراتژی سياسی" برگزار خواهد شد.

در اين فاصله برخی دست اندرکاران پروژه وحدت چپ، اسنادی را در زمينه های مزبور تهيه و در سايت ها منتشر کرده اند. مجموعه مطالب و اسناد در سايت "وحدت چپ" آرشيو شده است. 

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ بعد از پيشبرد بحث ها و گفتگوها در موضوعات بالا، بر تدوين اسناد در عرضه نظری ـ برنامه ای، استراتژی سياسی و اساسنامه تاکيد دارد. در اين رابطه به گروه های کار سه گانه (گروه کار نظری ـ برنامه ای، گروه کار استراتژی سياسی و گروه کار اساسنامه) مراجعه و از آن ها خواسته شد که محورهای پيشنهادی خود را برای تدوين اسناد ارائه دهند. هر سه گروه کار، پيشنهادهای خود را در اختيار گروه کار تدارک و سازماندهی گذاشتند که در زير آمده است. ارائه محورهای پيشنهادی به معنی الزام تدوين کنندگان اسناد به مقيد ماندن در محورهای ارائه شده نيست، بلکه تلاش برای سمت و سو دادن به اسناد است تا کار همآهنگی و نزديک کردن اسناد را تسهيل کند. گروه کار تدارک و سازماندهی از تدوين کنندگان اسناد، می خواهد که به اين امر توجه کنند. 

برای فرارفتن از مرزهای تشکيلاتی و فراهم آوردن فضای مساعد برای تدوين اسناد توسط هم نظران، پذيرفته شد که در درجه اول به اعضاء سه سازمان و کنشگران چپ و گروه های هم نظر در بين آن مجموعه، امکان داده شود که اسناد خود را تهيه و در اختيار گروه های کار قرار دهند. 

فرصت زمانی برای ارائه اسناد موضوعات نظری ـ برنامه ای و استراتژی سیاسی تا ١٥ آوگوست و در موضوع اساسنامه تا ١٥ سپتامبر امسال است. اسنادی که تا آن زمان به گروه های کار ارائه شود، در روند کار گروه های کار قرار خواهد گرفت. اسنادی که بعد از تاريخ مزبور ارائه شوند، گروه های کار تعهدی در مقابل آن ها نخواهند داشت و وارد روند کار خود نخواهند کرد.

گروه کار تدارک و سازماندهی، نیروهای چپ علاقه مند به پروژۀ وحدت چپ و خاصه فعالين این پروژه را به ارائه اسناد در موضوعات گفته شده دعوت می کند.

 محورهای پيشنهادی برای بخش نظری ـ برنامه ای

١. چپ و ارزش های آن

٢. سوسياليسم از نگاه ما

٣. تبيين جمهوری اسلامی و شاخصه های آن و نوع تحول جامعه ما

٤. تضادها و شکاف های اجتماعی، تحولات طبقاتی، جنبش های اجتماعی و نيروهای دگرگون ساز و نقش چپ در تحولات

٥. شاخصه های نظام جايگزين، اهداف و برنامه ما:

- جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما

ـ آزادی ها، برابری و عدالت اجتماعی ، حقوق کارگران و مزدبگيران

ـ تبعيض ها (تبعيض جنسيتی، ملی ـ قومی، ........)

ـ جدایی دولت و دین و شاخص های آن

- عدم تمرکز در اداره کشور

ـ شاخصه های اصلی برنامه اقتصادی

ـ محيط زيست

٦. جهان امروز و مبارزه برای جهانی دیگر 

محورهای پيشنهادی برای بخش استراتژی سياسی (نکات گرهی)

١. هدف سیاسی در شرایط کنونی

٢. پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی

٣. روش ها و نیروها

ملاحظه

متن تفصيلی ضميمه است.

 

محورهای پيشنهادی برای اساسنامه (گرههای اساسنامه ای)

١. مناسبات با قدرت

٢. تشکل جنبشی یا حزب

٣. گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو

٤. شروط و وظایف عضویت

٥. مبانی اساسنامه، بیشترین وفاق

٦. فراکسیون، حقوق و وظایف آن

٧. رابطه با داخل کشور

٨. اساسنامه ای واقعی یا مفروض

٩. اساسنامه سندی تماماً حقوقی

١٠. نام تشکل مورد نظر 

ملاحظه

متن تفضيلی ضميمه است   

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

١٠ ژوئن ٢٠١٤

                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

- ضميمه اول 

نکات گرهی استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران

شعارها و تاکتیک ها 

الف: هدف سیاسی در شرایط کنونی

۱- هدف استراتژیک در شرائط کنونی

۲- موانع تحقق این استراتژی، گذار از جمهوری اسلامی و چشم انداز یک ساختار دمکراتیک

ب: پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی

۱ - نیروهای اجتماعی و امکانات برای تحقق استراتژی چپ

۲ - جایگاه جنبش های کارگران، زنان، ملیت ها / اقوام، جوانان و سایر جنبش های اجتماعی، مطالباتی در استراتژی ما،

۳ - مولفه های اصلی استراتژیک در حوزه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی

ج: روش ها و نیروها

۱ - روش ها و شعارهای چپ

۲ -  اتحادها و ائتلاف های چپ

۳ - سیاست خارجی و نقش و وزن عامل بین المللی در استراتژی سیاسی چپ

۴ - نقش نیروهای چپ و سوسیالیستی در یک جمهوری دموکراتیک

- ضميمه دوم

"گرههای اساسنامه ای" در یک تشکل چپ

١. مناسبات با قدرت

در این باره می توان سه نظر را تشخیص داد:

- تشکل مورد نظر ما جریانی است که می خواهد اپوزیسیونر عمل كند، یعنی تشكلى كه می خواهد در اپوزیسیون بماند، چون قدرت سیاسى را ابزاری برای نیل به اهداف خود، که دامن زدن به جنبش علیه قدرت است، نمی داند.

- تشکل مورد نظر ما کار با برنامه برای اداره جامعه را وظیفه خود می داند و برای مدیریت این برنامه، در قدرت مشارکت خواهد جست.

- تشکل مورد نظر ما مشارکت در هر سه حیطۀ اصلی قدرت، یعنی قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی را وجهۀ همت خود قرار می دهد.

٢. تشکل جنبشی یا حزب

این جنبۀ دیگری از همان گره نخست است، ناظر بر وجه سازمانی و ساختار تشکل. آیا تشکل مورد نظر به عنوان یک حزب دارای ساختار، مناسبات و ارگانهای تعریف شده و قطعی است یا به عنوان تشکلی جنبشی دارای ساختار، مناسبات و ارگانهای نسبتاً سیال است؟

٣. گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو

حقوق عضو کدام اند؟ آیا برای عضو یک تشکل سیاسی آزادی کامل نظر وجود دارد؟ آزادی عمل وجود دارد؟ اگر در عمل محدودیت هست، دامنه آن کجاست؟ اگر محدودیت نیست تفاوت یک عضو تشکیلات در رابطه با پیشبرد پروژه ها و سیاستهای تشکل با یک غیرعضو چیست؟  اقدام اعضا در تعارض (اپوزیسیون) با تصمیمات رسمی ارگانهای رهبری تا کجا مجاز است؟ آیا سازمانگری یک ارادۀ مغایر با تصمیمات رسمی مجاز است؟

٤. شروط و وظایف عضویت

در گذشته شرایط عضویت با حق عضویت و شرکت در حوزه، انجام وظایف سازمانی، پذیرش برنامه و اساسنامه و یک شرط سنی مشخص می شد. امروز عضو چه وظیفه ای دارد؟ کدام یک از وظایف دیروزی، امروزه دیگر برای تشکل مورد نظر ما زائد یا غیرضرور است؟

٥. مبانی اساسنامه، بیشترین وفاق

آیا اساسنامه دارای مبانی هست یا نه؟ اگر آری، این مبانی کدام اند؟ رابطه اعضا با مبانی و یا با اساسنامه چگونه است؟ شرط عضویت پذیرش اساسنامه است یا اجرای آن و یا برای عضویت پذیرش مبانی اساسنامه مورد تاکید قرار می گیرد، یا هیچ کدام؟ مبانی اساسنامه بر اساس چه معیاری تعیین می شوند؟

آیا مبانی اساسنامه را باید استخراج و تصریح کرد تا اعضای تشکل با چند بند و احکام روشن طرف باشند، یا باید به "کلیت" یا "چارچوب" اساسنامه متوسل شد؟

اعم از آن که به این یا آن طریق عمل کنیم، معمولاً مبانی نظری و برنامه ای جنبۀ الزامی ندارند، یعنی افراد را به رفتارهای معینی ملزم نمی کنند، اما اساسنامه چنین می کند. اما "پذیرش الزام" در مناسبات قاعدتاً باید داوطلبانه باشد. در این صورت آیا مبانی استخراج شدۀ اساسنامه یا کلیات اساسنامه باید پذیرفتۀ تک تک اعضای تشکل باشد و بنابراین در زمان تأسیس تشکل نباید مورد مخالفت کسی باشد؟

٦. فراکسیون، حقوق و وظایف آن

حق ایجاد فراکسیون و گرایش در تشکل مورد نظر ما وجود دارد یا نه؟ اگر آری، دامنه آزادی نظر و عمل فراکسیونها تا کجاست؟ آیا فراکسیون و یا گرایش، حق سازماندهی و پیشبرد سیاستی مغایر سیاست رسمی تشکل را دارد یا نه؟

٧. رابطه با داخل کشور

آیا در داخل تشکیلات خواهیم داشت؟ اگر آری، چگونه تشکیلاتی و با کدام ضوابط؟ اگر نه، در مبارزات داخل کشور چگونه دخالت داریم؟ در این حالت آیا رابطه فردی و تشکیلاتی با فعالان داخل برقرار می کنیم؟ اساساً ارتباط ما با داخل و دخالت نیروهای داخل و امکان اثرگذاری آنها روی تشکل مورد نظر و سیاستهای آن چگونه خواهد بود؟ می توان سؤال را "رادیکالتر" نیز طرح کرد: تشكلى خارج كشوری یا براى درون ایران در نظر است؟

٨. اساسنامه ای واقعی یا مفروض

اساسنامه ما محدودیت زمانی دارد؟ دوره زمانی آن چقدر است؟ ترکیب نیروی موجودش در تعیین ضوابط آن دخالت دارد یا نه؟ یعنی آیا اساسنامه برای تشکلی نوشته می شود برای اعضای معین که تحت شرایط معینی زندگی می کنند، یا ضوابطی عمومی است که مختصات اعضای کنونی در آن منعکس نمی شوند؟

٩. اساسنامه سندی تماماً حقوقی

غالباً این تمایل هست که اساسنامه را سندی "فراحقوقی" یا "بیش از حقوقی" ببیند. آیا اساسنامه یک سند تماماً حقوقی، از جمله در ساختار و زبان آن، است؟

١٠. نام تشکل مورد نظر

افزودن نظر جدید