انتقال سلاح های مدرن آمریکایی از موصل بە سوریه

 

بر اساس گزارشات منتشر شدە توسط رسانە های غربی، مقدار قابل توجهی از سلاح های مدرن جنگی ساخت آمریکا، کە پس از تصرف شهر موصل در شمال عراق بە دست تروریست های متجاوز افتادە بود توسط عدەای از تروریست ها بە سوریە انتقال یافتەاند. بنا بە گزارش تلوزیون دولتی نروژ، سلاح های مدرن ساخت آمریکا کە پس از فرار سربازان ارتش عراق از موصل بە حال خود رها شدە بودند، توسط مهاجمین بە غنیمت گرفتە شدند. این سلاح ها بلا فاصلە بە سوریە انتقال یافتند. در گزارش بە حضور و نقش افسران ارتش عراق در زمان صدام اشارە شدە است.

این کانال تلویزیونی در سایت خود، علاوە برنمایش دادن تصویر چهار خودرو زرهی پیشرفتە ساخت آمریکا کە توسط یک تریلر بە سوی سوریە در حرکت است  تصاویری از چند تانک را کە یک شبە نظامی تروریست، مشغول معاینە آن هاست نیز در این سایت بە نمایش گذاردە است. در این گزارش  گفتە شدە کە تعدادی هلی کوپتر پیشرفتە ارتش عراق نیز بە دست مهاجمین تروریست افتادە اما در مورد اینکە با هلی کوپترها چکار کردەاند، در این گزارش اشارەای نشدە است. در قسمت دیگری از گزارش خبر از بازگشت عدەای از تروریست ها بە داخل خاک سوریە دادە شدە. بنا بە گزارش تلوزیون دولتی نروژ، تعدادی از اتباع ترکیە کە توسط مهاجمین گروگان گرفتە شدە بودند، امروز آزاد شدەاند. علاوە بر آن بە نقل از باراک اوباما گفتە شدە، کە آمریکا  همە امکانات کمک بە دولت عراق برای دفع حملە شورشیان را برسی می کند، اما نیرو بە عراق اعزام نکردە است. 

افزودن نظر جدید