دعوت به شرکت در کنفرانس حضوری

درباره استراتژی سیاسی چپ، طرح ها و گره گاه ها

 رفقای گرامی!

کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. در این کنفرانس ۳ پانل برای بحث، یک پانل برای "برداشت گروه کار سياسی از طرح ها و نگرش های مطروحه در کنفرانس" در نظر گرفته شده است. پانل ها بر اساس طرح های ارائه شده و گره گاه های مسائل استراتژی سیاسی سازماندهی شده اند. مقالات و طرح های ارائه شده پيرامون استراتژی سياسی توسط فعالين پروژه وحدت چپ، به صورت کتابچه تنظيم و در سايت ها درج خواهند شد. در این کنفرانس ابتدا به هر کدام از ارائه کنندگان طرح و نويسندگان مقالات به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه وقت داده خواهد شد تا توضيحات ضرور را مطرح کنند. بعد از آن بحث روی طرح ها و موضوعات پانل ها، با شرکت همه دوستان حاضر در کنفرانس ادامه خواهد یافت. در پانل ها در زمينه موضوعات مربوطه نيز، طرح های ارائه شده مورد بررسی و نقد قرار خواهند گرفت.

بار دیگر از همه رفقا درخواست می شود برای تدارک بهتر این کنفرانس، طرح ها و نوشته های خود را در اختیار گروه برگزار کننده قرار دهند.

 پانل اول: هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی

١. الزامات جامعه ما و موانع تحقق آن، گذار از جمهوری اسلامی و چشم انداز یک ساختار دمکراتیک

٢. هدف استراتژی و استراتژی سياسی ما در شرائط کنونی، مشخصه های استراتژی سياسی ما

پانل دوم: پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی

١. نیروهای اجتماعی و سياسی پيشبرنده استراتژی سياسی، امکانات برای تحقق استراتژی چپ

۲. جایگاه جنبش های کارگران، زنان، ملیت ها / اقوام، جوانان و سایر جنبش های اجتماعی و مطالباتی در استراتژی ما

۳. مولفه های اصلی استراتژیک در حوزه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی 

پانل سوم: روش ها و نیروها

۱. روش ها، اشکال مبارزه و شعارهای چپ

۲. اتحادها و ائتلاف های چپ

۳. جايگاه عامل بین المللی در استراتژی سیاسی چپ

۴. نقش نیروهای چپ و سوسیالیستی در یک جمهوری دموکراتیک

٥. جايگاه انتخابات آزاد در استراتژی سياسی ما

پانل چهارم: برداشت گروه کار سياسی نسبت به طرح ها و نگرش های مطروحه در کنفرانس

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

۲٩ خرداد ۱۳۹۳ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۴)

افزودن نظر جدید