پیروزی درخشان کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق را تبریک می گوئیم

اعتصاب بالغ بر ٥ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق پس از ٣٩ روز مقاومت جانانە و یکپارچە اعتصابیون در روز چهارشنبە ٤ تیرماە با پیروزی کارگران پایان یافت. خواست کارگران لغو مصوبە فروش ٥/٢٨ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق بە بخش خصوصی بود. این خواست با عقب نشینی دولت و لغو مصوبە مذکور در هئیت وزیران و ابلاغ آن بە کارگران توسط استاندار یزد حاصل شد و کارگران پس از این کامیابی بە طولانی ترین اعتصاب ٣دهە اخیر ایران خاتمە دادند و همگی بە سر کارهایشان بازگشتند.

اعتصاب کارگران معدن بافق از جهات بسیاری برای کارگران حایز اهمیت است، قطعاٌ در مبارزات جاری و آتی کارگری آثار مثبت خواهد نهاد، در تاریخ جنبش کارگری بە عنوان یک اعتصاب پر آموزە و دستاورد ثبت و ماندگار، و الهامبخش مبارزات حق طلبانە کارگران خواهد شد.

کارگران آگاە و حق طلب معدن بافق توانستند، دریک اعتصاب ٣٩ روزۀ تعرضی با همبستگی، مقاومت و هوشیاری و تبدیل یک مطالبۀ کارگری بە مطالبە مشترک کارگران و شهروندان بافق مردم این شهر را با خود متحد کنند و دولت را کە ٣٩ روز در مقابل خواست کارگران و مردم شهر ایستادە بود، بە عقب نشینی وادارند. به علاوه کارگران با طرح خواست  لغو فروش ٥/٢٨ درصد سهام معدن بە بخش خصوصی، گام بلندی فراتر از طرح مطالبات صرف معیشتی نهادند. آنان با طرح این خواست، علیرغم دشواریهای سنگین معیشتی حاکم بر زندگی روزمره شان، به مخالفت با برنامۀ اقتصادی دولت که شاه بیت آن خصوصی سازی است و دولت تلاش زیادی برای پیشبرد آن دارد، برخواستند. مبارزۀ کارگران و مقاومت بی سابقۀ آنان، که از همراهی مردم نیز برخوردار شد، مسلما یک پیروزی صنفی – سیاسی  برای کارگران و مردم شهر و ناکامی برای سیاست اقتصادی دولت محسوب می گردد.

این اعتصاب بار دیگر نشاندهندۀ اهمیت و تاثیر بی بدیل اعتصاب، بە عنوان سلاح مبارزاتی طبقە کارگر حتی در دشوارترین شرایط است؛ سلاحی که کارگران برای تحقق خواستهاشان و پیشگیری از تعرض بی لگام دولتها بە حقوق شان باید بیش از گذشتە فنون استفادە از آن را بیاموزند و از آن بهرە گیرند. تشریح جزئیات و درسها و نتایج این اعتصاب طولانی و گذاشتن آن در اختیار عموم کارگران، اقدام مثبتی خواهد بود که قطعاً در این راستا عمل خواهد کرد.

ما پیروزی درخشان و الهامبخش کارگران معدن سنگ آهن بافق را کە نتیجە مبارزە، مقاومت، ‌هوشیاری، همبستگی و قدرت سازماندهی آنهاست، بە آنان تبریک می گوئیم و برایشان آرزوی کامیابی های بیشتر داریم.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٦ تیرماە ٩٤

افزودن نظر جدید