کنفرانس های حضوری، نقش کليدی در پروژه وحدت چپ دارند!

گفتگو با بهروز خليق

١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنين کنفرانس هائی در رابطه با پروژه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی  در پروژه وحدت چپ دارند؟

اين دومين کنفرانس حضوری پروژه وحدت است که برگزار می شود. اولين کنفرانس چند ماه پيش برگزار شد که به موضوع نظری چپ (کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟) و الگوهای حزبی پرداخت. کنفرانس سوم هم برگزار خواهد شد که به مسائل برنامه و اساسنامه خواهد پرداخت. در عين حال تا کنون چند کنفرانس پالتاکی برگزار شده و چند کنفرانس پالتاکی هم در ماه های آتی برگزار خواهد شد.

تشکيل کنفرانس هادر نقشه راه پيش بينی شده است. نقشه راه چگونگی دست يابی به تشکل بزرگ چپ است که به تائيد سه سازمان و کنشگران چپ رسيده است. کنفرانس ها به ويژه کنفرانس های حضوری نقش کليدی در پروژه وحدت چپ دارند. وحدت چپ بدون طرح مباحث نظری، برنامه ای و اساسنامه ای و گفتگو حول آن ها و دستيابی به حداقل اشتراکات امکان پذير نيست. در کنفرانس ها اين امکان فراهم می شود که فعالين پروژه در بحث و گفتگوها شرکت کنند، نظر خود را ابراز دارند و با نظرات ديگران آشنا شوند. کنفرانس ها مشخص می کند که در طيف فعالين پروژه چه نگرش ها و گرايش ها پيرامون مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سياسی و اساسنامه و الگوی حزبی وجود دارد و نزديکی ها و دوری ها تا چه اندازه است.

گروه های کار که در زمينه های گفته شده، تشکيل شده اند، امکان پيدا می کنند که به جمبندی نظرات ارائه شده، به نشينند و در جهت نزديک کردن نظرات و مشخص کردن اشتراکات در منشورها بکوشند. به علاوه کنفرانس های حضوری آشنائی ها را بيشتر، مناسبات را گسترده تر و عواطف را عميق تر می کند.    

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سياسی چه جايگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟

وحدت چپ تنها در امر نظری خلاصه نمی شود. مسئله برنامه و استراتژی سياسی برای رسيدن به هدف برنامه ای، وجوه مهمی از  وحدت چپ هستند. هدف برنامه ما استقرار حکومت دمکراتيک و سکولار در ايران است. حکومتی که زمينه های گذر به سوسياليسم را فراهم می سازد. مانع اصلی تحقق چنين هدفی در کشور ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، رژيم استبداد مذهبی است و راه استقرار دمکراسی در کشور را مسدود نموده است. برای گذر از استبداد به دمکراسی، استراتژی ما بايد مشخص شود. ارزش های چپ در رژيم استبداد مذهبی که بر تبعيض استوار است، تحقق پذير نيست. ارزش های چپ بربستر آزادی و دمکراسی امکان تحقق پيدا می کند. از همين زاويه است که استراتژی جايگاه بس بلندی را در پروژه وحدت اشغال کرده است.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سياسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سياسی در طيف فعالين اين پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به اين استراتژی ها چيست؟

استراتژی وجوه مختلف دارد که برخی از آن ها در برنامه کنفرانس گنجانيده شده است. در کنفرانس سه پانل پيش بينی شده است که در هر پانل به وجوهی از استراتژی پرداخته خواهد شد. در بين فعالين اين پروژه سه استراتژی مطرح است: استراتژی اصلاح طلبی، استراتژی تحول طلبی و استراتزی انقلابی. طرح های ارائه شده و مطالب منتشره نشان دهنده اين سه استراتژی است. وزن مدافعين استراتژی اصلاح طلبی در طيف نيروهای شرکت کننده در کنفرانس ضعيف است. ولی دو استراتژی ديگر مدافعان زيادی دارد. من مدافع استراتژی تحول طلبی هستم و طرحی را در اين زمينه ارائه داده و تزهائی هم نوشته و منتشر کرده ام.   

 

 

افزودن نظر جدید