قاسملو، رهبری فرهیخته، سیاستمداری کارآزموده و اندیشه ورزی واقع بین

پیام به کمیته حزب دمکرات کردستان ایران در هلند

دوستان گرامی

با درودهای صمیمانه و گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد دکتر قاسملو و همرزمانش

به باور ما اکنون پس از گذشت ٢٥ سال از ترور ناجوانمردانه دکتر قاسملو و یارانش بدست آدمکشان جمهوری اسلامی،  نام دکتر قاسملو برای هر کوشنده راه آزادی و د مکراسی همچنان یادآور وجود رهبری فرهیخته، سیاستمداری کارآزموده و اندیشه ورزی واقع بین در مبارزات کردستان میباشد.

این جایگاه ویژه محصول تلاش همه عمر دکتر قاسملو برای استقرار دمکراسی در ایران و تحقق خودمختاری در کردستان است. او با تلاش و کوشش مستمر و درایتی ویژه این شعار را در جنبش کردستان نهادینه کرد تا چون مشعلی روشن راهنمایی عمل همه مبارزان کردستان گردد. جایگاه دکتر قاسملو در مبارزات کردستان و کوشش او برای پیوند این مبارزه با مبارزه سراسری ایران در راه آزادی و دمکراسی، او را به نماد صادق کرد ایرانی و ایرانی کرد مبدل کرد. تلاش های این رهبر فرهیخته و هوشمند درهمه جهات و از جمله در رهجویی های واپسین وی در جستن راهی برای کاستن از درد و رنج مردم تحت سرکوب از طریق مذاکره، جملگی دلایلی اند بر احساس مسئولیت والای او در قبال سرنوشت مردم اش.

آدم کشان جمهوری اسلامی با آگاهی ازاین نقش و موقعیت ویژه وی بود که آنی ازپای ننشستند تا آن که ناجوانمردانه جنایت وین را رقم زدند.

ما یاد و خاطره مبارز خستگی ناپذیر راه آزادی و دمکراسی ، دکتر عبدالرحمن قاسملو و همرزمانش را گرامی داشته و تلاش هرچه گسترده تر همه نیروهای ترقیخواه میهن در دادخواهی این جنایت را وظیفه ای ملی می دانیم.

با احترامات رفیقانه،

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت - هلند

٢٣ تیرماه سال ١٣٩٣ شمسی برابر با

١٤ژوئیه سال ۲۰۱٤

افزودن نظر جدید