بارش بی امان رگبار


جنون رگبار مذاب در گرمگاه روز

                                          و یا شبی نابهنگام از فاجعه

آوار شهر بر روی اجساد انبوه

                       فواره خون و خونابه بر کف خانه

بر آسفالت گرم خیابان

                               دگر بار شما را به یادم آورد

ای تن‏های شمع آجین در صبرا و شتیلا.

                              در میانه چکامه گلهای بیشمار

بارش بی امان رگبار گلوله ها

                                چه بی مهابا مرگ چون نسیم

در کوچه و خیابان می وزد

                                                 از همه سو.

می دانم، این باران رگبار چرا می بارد

                                         به بازخوانی ستاره ها و کودکان

                                                                              نمی توان رفت

می دانم، غزه غرق در خون

                             به بازخوانی تراژدی تکرار خویش

                                                                             خواهد رفت.

بخش: 

افزودن نظر جدید