در میهنم، باز آن تابستان داغ و خونین فرا می رسد!

بیست و ششمین سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان یک هزارو سیصد و شصت و هفت خورشیدی بە دست نظام اسلامی حاکم بر ایران.

یادوارە همە آنانی کە در راە آزادی، صلح و عدالت اجتماعی جان باختند

سخنرانان مهمان:

شادی امین و بهزاد کریمی

گزارش تصویری در بارە برخی از جان باختگان سال ٦٧ در زندان  عادل آباد و نقاط پیوندشان با فیلم "بایکوت"

پرسش و پاسخ

زمان:٣٠ اگوست  ٢٠١٤ ساعت  ١٤ - ١٨ 

مکان:bachlaan 20, 8031 HL Zwolle

مسیر اتوبوس از ایستگاە مرکزی راە آهن Zwolle

Holtenbroek lijn٢

ایسگاە:vijk centrum(holtnbroeh)

تلفن تماس برای مواقع اضطراری:٠٦٧٨٥١٧٢٥١

 

افزودن نظر جدید