اطلاعیه ی رییس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

 

اساساً رعایت احترام نسبت به ادیان الهی از جهات گوناگون واجب است؛ بویژه رعایت احترام نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع که از ارکان مهم سازنده ملیت ایران می باشد، بر همه ایرانیان فرض است. به حکم همین احترام، جبهه ملی ایران معتقد به جدایی دین از حکومت است تا تقدس دین از آلودگی های سیاست برکنار بماند.

باری به آگاهی تشکل های جبهه ملی ایران در خارج از کشور می رسانم که چنانچه سازمانی به دین اسلام اهانتی روا دارد در مرکزیت جبهه ملی ایران در تهران محلی ندارد و مورد تایید نیست.

رییس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند 
تهران 
۱۰ / ۶ / ۱۳۹۳ 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

با سلام !

در«تهران» بودن و «جبهه ملی» بودن و انتظاری برای ارتکاب اهانت به «اسلام» از ایشان داشتن ، خلاف تعارف و معرفت ماست از معروفی چون جبهه ملی که حتی در « سلطنت» پهلوی نیز جسارتی به دین نداشتند چه رسد به دوره‌‌‍‍ «خلافت» اسلامی !!
کسی یا جریانی اهل « اهانت »ندیده ایم اما اهل « نقد » تند و تیز و صریح و بی پروا البته که دیده ایم و میبینیم و حتی اینگونه در بین خود اهل اسلام ٬ که هم انفرادی و هم تشکلی ٬ چنین مینمایند !
جبهه ملی ، ممکن است تجمعی از افرادی باشد که « تصور» میکنند دارای «عقاید» متفاوتی هستند اما خود میدانند که « عقیده» واحدی دارند و غریبه ای در میانشان نیست که بخواهند مراعات حال ایشان کنند ، پس احتمال زیاد مراعات اهل خلافت مینمایند تا ملاحظه حال خود نموده باشند که البته بر این تدبیر و ملاحظات از سوی ایشان خرده نتوان گرفت !

سلام, من در کتاب هاخوانده و دانسته ام که اقتصاد زیربنا و فرهگ روبنا و زیر بنا تعیین کننده است. یعنی بزبان ساده تر اگردرجامعه ای برده داری ساختاراقتصادی راتشکیل داده باشد فرهنگ حاکم درآن جامعه نیزبلاجبار فرهنگ برده داری خواهدشد. یااگرساختاراقتصادی جامعه فئودالی باشدفرهنگ وحتی قوانین و فرهنگ آن جامعه فئودالی می شوند. حال که جامعه ایران مخلوطی ازسنتی بدوی است و درگوشه و کناراین کشور عشیره ای ست و به هنگام دعواهای محلی هنگام کشته شدن یک جوان از قبیله قتل کننده 3 دختر جوان وزیبا بعنوان دیه میگیرند، یاافرادی زنان زیادی برای کار اختیارمیکنند وبه زنان مثل برده نگاه میکنند، .یا درجامعه ای که نمایندگان شرکت های نفتی شرکتهای چند میلیتی چینی آمریکایی و فرانسوی و... از نخ تاکشتی وسواری و هواپیما تمام تار و پوداقتصاد این کشور رافراگرفته و تعدادی باا فکار قرون وسطایی درتمام امورات زندگی مردم ازمدرسه رفتن تا انتخاب رشته وبورس شدن ونشدن دخالت مستقیم دارند آیا و اژه ملی میتواند معنی داشته باشد؟هنوز تعدادی دوست ندارند ازغار 2500سال پیش وتاریخ ساخته شده برای آنان و از جهان توهم نمیتوانند خارج شوند و اگرهم خارج شوند دوست دارند سریع وموشک وار به آن غار تاریک برگردند و اصلا نمتوانند تحولات وتغییرات جهان را درک کرده و خود را با آن وفق دهند آیا در این نوع جوامع (ایران) صحبت ازملی و ملی گرایی معنی پیدا می کند؟من فکر میکنم صحبت از ملی وملی مذهبی واین گونه کلمات جز برای عوام فریبی البته در ایران شاید منطقی است. عقل سلیم ومنطق و زبان علم چیز دیگری م گوید.