آوردگاه


به آوردگاه كه مى نگرم
به آوردگاه...
خون جاریست، بر بستر رودخانه

                                     خون...
جوانه هاى گل سرخ را كه مى نگرى
يك به يك شكوفا مى شوند
                                شكوفا...
سرشار از درد و رنج
سرشار از اندوهى بى پايان
از مرز خستگى جانکاه

از رنج بی پایان شب‏های بیم و امید
                                 مى گذرم
به باغ گل سرخ كه مى رسم
                شکوفا مى شوم
                                   شکوفا..

بخش: 

افزودن نظر جدید