اطلاعیه در ضرورت شرکت فعال در انتخابات

اطلاعیه در ضرورت شرکت فعال در انتخابات

هموطنان و فارسی زبانان

انتخابات در سوئد روز یکشنبه چهارده سپتامبر برگزار میشود. شما را دعوت به شرکت فعال در این انتخابات مینماییم. هشت سال حضور بلوک راست در دولت و همزمانی آن با بحران اقتصادی جهانی و سیاست های راست دولت منجر به گسترش هرچه بیشتر شکافهای طبقاتی در سوئد گردیده است. بر آمار بیکاران به شدت افزوده شده است.وضعیت اقشار محروم جامعه، بیماران، بازنشستگان و نگهداری از سالمندان بدترگردیده است. بلوک راست از وضعیت بحران جهانی حداکثر سو استفاده را برای خصوصی سازی اموال عمومی بکار برد. هر آنچه دولت رفاه ملی طی چندین دهه برای زندگی بهتر برای تمام اقشار جامعه ی سوئد فراهم آورده بود دولت دست راستی طی هشت سال حاکمیت خود آن را مورد هجوم برای خصوصی سازی قرار داده و در واقع اقدام به مصادره ی اموال عمومی به نفع بخش خصوصی نموده است. سیاست های راست حاکم را بیشتر در واگذاری مدارس، امر نگهداری سالمندان و بخش بهداشت عمومی (بیمارستانها، درمانگاه ها، داروخانه ها) به بخش خصوصی شاهد بوده ایم. سیاست فروش ثروت همگانی به نفع اقشار ثروتمند و پایین آوردن مالیات آنها منجر به بحران اجتماعی گردیده است. راست افراطی از وضعیت به وجود آمده ی حاصل از سیاست های دولت دست راستی آقای فردریک راین فلدت برای قدرت گیری بیشتر، دست به سیاست تهاجمی بر علیه سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد ومخالفت با خارجی تباران زده است. خطر قدرت گیری بیشتر راست افراطی جدی است. حضور یا تاثیر راست افراطی در دولت آتی خطری است که جامعه ی سوئد را را تهدید میکند.

خارجی تباران شهروند سوئد

حضور شما در روز انتخابات در پای صندوق های رای برای مقابله با قدرت گیری راست افراطی در سوئد یک ضرورت انکار ناپذیر است. قدرت گیری راست افراطی امنیت شما و فردای زندگی فرزندان شما در سوئد را نشانه گرفته است. پشتیبانی و رای شما به بلوک سبز و قرمز (حزب چپ، حزب سوسیال دموکرات، ابتکار فمینیستی و حزب محیط زیست ) تضمینی است برای جلوگیری از قدرت گیری بیشتر راست افراطی و زندگی بهتر برای فردای فرزندان شما در سوئد.

ما در انتخابات پیش رو پشتیبان سیاست های حزب چپ سوئد هستیم.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - سوئد 

١٠ سپتامبر ٢٠١٤

افزودن نظر جدید