اعلامیە گروە کار ملی ـ قومی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت بە مناسبت شروع سال تحصیلی ٩٣ـ ٩٤

تا کی وعده، ولی تداوم ضد وعده!؟

زنگ مدرسەها و کانون های آموزش علم بار دیگر بصدا در می آیند، و میلیون ها دانش آموز و دانشجوی مشتاق علم و یادگیری بار دیگر خود را پشت نیمکت ها و روی صندلی هائی باز می یابند کە آنان را دوبارە بە سرزمین های پر راز و رمز علم و دانش همراهی می کنند. بار دیگر نشاط علم و یادگیری بر فضای کشور عزیزمان سایە می افکند، و جوانان و مشتاقان دانش و فن خود را در وادی پر تلاش آموختن و افزودن و اندوختن باز می یابند.

اما متاسفانە هنوز کشور ما علیرغم کوشش تمامی تلاشگران آن، درعرصە آموزش و فضای تحصیلی با مشکلات عدیدەای مواجە است. هنوز فقر گستردە، تحمیل فضای مذهبی بر آموزشگاه ها، دست بردن در واحدهای درسی بە نفع ایدەئولوژی نظام حاکم، تبعیض جنسیتی، فضای امنیتی تحمیل شدە بر مراکز آموزشی، نارسائی های شدید تربیتی، سیستم گزینشی، عدم وجود نهادهای مستقل دانش آموزی و دانشجوئی، دستگیری گستردە فعالان دانشجوئی، عدم شرایط بهینە برای معلمان کشور، استفادە از خشونت در محیط آموزشی، بیکاری گستردە در میان فارغ التحصیلان و سرانجام فضای سرکوب و اختناق و عدم آزادی بیان کماکان از مشکلات اصلی و عمدە سیستم آموزشی کشور می باشند. بە علاوە بە علت محاصرە اقتصادی کشور، بسیاری از این مشکلات در این سالها روند صعودی طی کردە و بدین ترتیب ضربات جدی بە سیستم آموزشی ما وارد آمدە است.

در کنار تمامی این مصائب، ما شاهد آنیم کە با شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر میلیون ها دانش آموز این کشور از ملیت های غیرفارس ایرانی کماکان از آموزش بە زبان مادری محرومند، و علیرغم تعهد قانونی رژیم و گنجانیدن مادەای در قانون اساسی کشور از همان ابتدای پیدایش آن، اما نە تنها کار اجرائی در این مورد صورت نگرفتە است بلکە یکسان سازی تحمیلی کماکان سیاست رسمی دولت مرکزی در رابطە با این ملیت هاست.

ما در آستانە سال تحصیلی جدید، ضمن آرزوی موفقیت و تلاش بیشتر برای دانش آموزان و دانشجویان کشورمان،  بر مبارزه مطالبه طلبانه با خواست‌های زیر در این زمینه تاکید داریم:

ـ بە تبعیض جنسیتی در مراکز آموزشی پایان دادە شود،

ـ واحدهای درسی بر اساس آخرین دادەهای علم تنظیم شوند،

ـ فضای امنیتی و سرکوب از مراکز آموزشی برچیدە شوند،

ـ حق ایجاد تشکلات دانش آموزی و دانشجوئی بە رسمیت شناختە شود،

ـ زدون سیستماتیک فضای خشونت از مدارس،

ـ و اجرائی کردن اصل پانزدە و نوزده قانون اساسی و برسمیت شناخته شدن، آموزش بە زبان مادری برای ملیت های ایرانی.

ما بار دیگر شروع سال جدید تحصیلی را بە دانش آموزان و دانشجویان کشورمان تبریک می گوئیم و برای آنان آرزوی موفقیت های هرچە بیشتر داریم.

 

گروە  کار ملی ـ قومی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت 

اول مهر ماه ١٣٩٣ برابر با ٢٣ سپتامبر ٢٠١٤

افزودن نظر جدید