نیلی

شعری در وصف رای عدم اعتماد مجلس بە نیلی


امروز شروع سال تحصیلی بود؟

درموقع نطق دیگران غیبت داشت؟
سرتاسر سال فكر تعطیلی بود؟

پرونده رشوه داشت در سابقه اش
سرگلزن مافیای فامیلی بود؟

پرگاز گذشته بود از خط وخطوط
یا عضو گروه آنگلو فیلی بود؟

گفتند فقط به نام او مشكوکیم:
او "سبز" نبود در عوض" نیلی" بود!
"کیشو"

 

بخش: 

افزودن نظر جدید