دولت سوئد کشور فلسطین را بە رسمیت شناخت

 

دولت سوئد دیروز پنج شنبە ٣٠ اکتبر، رسما کشور فلسطین را بە رسمیت شناخت. خانم مارگروت وال استروم وزیر امور خارجە سوسیال دمکرات سوئد، در مقالەای کە در ارتباط با شناسایی کشور فلسطین در روزنامە "داگنس نی هتر" نوشت، این تصمیم دولت سوئد را گام مهمی در جهت تائید حقوق و حق حاکمیت فلسطینیان بر سرزمین شان دانست و از آن دفاع کرد. وزیر امور خارجە سوئد در قسمتی از مقالە خود نوشت: "عدەای حتما خواهند گفت شناسایی ما زود هنگام بودە، اما من بر عکس آنها می ترسم ، این شناسایی دیر هنگام صورت گرفتە باشد"

بە عقیدە خانم وال استروم شناسایی کشور فلسطین در راستای کمک بە تحقق دو کشور فلسطین و اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز این دو کشور در کنار یکدیگر است.

دولت اسرائیل بلا فاصلە با فرا خواندن سفیر سوئد در تل آویو بە وزارت امور خارجە  نسبت بە شناسایی کشور فلسطین اعترا ض نمود و در پی آن سفیر خود را از سوئد احضار نمود. لیبرمن وزیر امور خارجە اسرائیل نیز رسما از اقدام دولت سوئد ابراز نا خشنودی نمود. در پی آن گفتە شد وزیر امور خارجە اسرائیل تنزل سطح مناسبات دیپلماتیک کشورش با سوئد را برسی خواهد کرد.

علاوە بر اسرائیل احزاب دست راستی سوئد نیز شناسایی کشور فلسطین توسط دولت را مغایر با عرف رایج در سوئد خواندند و بە نوعی با آن مخالفت نشان دادند.

سوئد دومین کشور از میان کشورهای اروپای شمالی است کە کشور فلسطین را بە رسمیت می شناسد. قبل از سوئد ایسلند اولین کشور از مجموع کشورهای اروپای شمالی است کە در ١٥ دسمبر ٢٠١١ فلسطین را بە رسمیت شناخت. رهبر حزب چپ نروژ نیز بە دنبال اعلام تصمیم دولت سوسیال دمکرات سوئد خواستار پیروی دولت نروژ از سوئد و بە رسمیت شناختن کشور فلسطین شد، ولی خانم ارنا سولبرگ نخست وزیر دولت ائتلافی راست، شناسایی کشور فلسطین را موکول بە نتیجە مذاکرات آیندە برای برقراری صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها کرد.

 

افزودن نظر جدید