بالاخرە ریحانە جباری را بە قتل رساندند

مصاحبە صوتی - تصویری رفیق یدالە بلدی

 

رفیق بلدی در این مصاحبە علاوە بر اشارە بە اعدام ریحانە جباری و دیگر فجایعی کە در کشورمان می گذرد بە وقایع کردستان سوریە و ترکیە نیز نظر می اندازد. گفتنی است کە ١٥ دقیقە اول این ویدئونیز مرتبط با اعدام ریحانە جباری است. برای دیدن این مصاحبە روی لینک کلیک کنید.


http://voinews.net/archive/program/6881/


 

 

منبع: 
تلوزیون پارس

افزودن نظر جدید