از برنامۀ چپ، از راهی که باید

منبع: 
سایت "وحدت چپ"

افزودن نظر جدید