پیام رضا رخشان عضو هئیت مدیرە سندیکای نیشکر هفت تپە بە معدن چیان اعتصابی دنباس در اوکراین

به معدنچیان مبارز دنباس

رفقا وکارگران مبارز در معدن دنباس دونتسک" ما از همین جا شاهد مبارزه شما علیه بورژِوازی حاکم در کیف وسایر دولتهای غربی هستیم. از همین جا بشما درود میفرستیم وامیدواریم که سرانجام کارگران با همبستگی واتحاد خود در مبارزه با مظاهر نفرت انگیز سرمایه داری نظیر" نازیسم و فاشیست که امروزه سکان امور را در کیف بدست گرفته اند به پیروزی نائل شوید. قطعا این موفقیت برای تمامی پرولتاریای جهانی الهام بخش خواهد بود. از طرف دیگر مدیا ورسانه های سرمایه داری صبح تا شب بر طبل روس هراسی و اینکه دولت اوکراین سرگرم مبارزه با نیروهای اهریمنی صادره از روسیه است زمینه مساعد روانی واخلاقی در شکل دهی افکار عمومی در کشورهای مختلف ولی بە واقع بعنوان جاده صاف کن دولت اوکراین که در توسل به هر شیوه جنایت آمیز علیه کارگران  مبارز وسایر انسانهای آزادیخواه ابایی ندارد را بر عهده دارند.اینجانب بعنوان قطره ای از طبقه بزرگ کارگر دست شما را به رفاقت می فشارم و امیدوارم که در سایه اتحاد کارگران سرانجام  پیروزی از آن شما خواهد شد.

زنده باد مبارزه معدن چیان دلاور دنباس

مرگ بر فاشیسم.مرگ بر نازیسم

رضارخشان

کارگر

آذرماه/1393

بخش: 

افزودن نظر جدید