ساعاتی با کاظم کردوانی

 

کاظم کردوانی در گفتگوئی پرمحتوی با رضا کاظم زاده، از زندگی خود می گوید، از جنبشهای اجتماعی، خاصه جنبشهای چپ و کارگری در سالهای جوانی اش در اروپا، از فعالیتها و ساختار کنفدراسیون، از روزهای حضور آقای خمینی در فرانسه، از تحول موضوعی مطبوعات ایران در سالهای 60، از شرایط فعالیت کانون نویسندگان ایران، از کنفرانس برلن، ... و از کار امروزش.

 

بخش نخست:

 

بخش دوم:

 

بخش سوم:

بخش چهارم:

افزودن نظر جدید