آیا پروژه وحدت چپ به فرجام خود نزدیک است؟

آیا پروژه وحدت چپ به فرجام خود نزدیک است؟
مصاحبه با علی پورنقوی عضو گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ
توسط شبکه تصویری - صوتی رسانه 
 

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید