خجسته باد هشت مارس روز جهانی زن!

 

مبارزه زنان، یک مبارزه جهان‌شمول است و مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز و در پيوند با رهایی کل جامعه انسانی از روابط و مناسبات نابرابر و خفقان و استبداد است.

اکنون ستم بر زنان، در جامعه‌هایی که دین و مذهب‌های مختلف و مردسالاری در کنار سرکوبگران، بر زیست و زندگی انسان‌ها حاکم شده‌اند، حاصلی جز تحقیر و سرکوب، فقر و نابرابری برای زنان نداشته و برای زنان، به ویژه زنان جامعه ما، مشقت‌بارتر و تحمل ناپذیرتر شده است.

حاکمیت جنون‌آمیز اسلامی در ایران، با فشارهای فزاینده اقتصادی و با تصویب و اجرای قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و کودک‌آزار، همواره کوشیده است تا نیمی از شهروندان جامعه ما را بی‌حقوقی‌تر و دست‌بسته‌تر کند. اما در این سی و پنج سال زنان جامه ما، هرگز مرعوب سرکوب سیستماتیک حاکمیت اسلامی نشده‌اند و هم‌چنان در راستای ساختن جامعه بهتر و درخور و شایسته انسان می‌کوشند. هم‌اکنون زنان جامعه ما، با آگاهی بر جایگاه خود در جهان معاصر، در بسیاری از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری پیش رفته‌اند، به طوری که حاکمان اسلامی و فرهنگی مردسالاری را دچار وحشت کرده‌اند. از این‌رو، حتی بیش‌ترین سنگینی بار بی‌حقوقی‌، سرکوب، زندان و اعدام نیز بر دوش زنان و مادران است.

در اين شرايط حساس از حيات اجتماعی زندگی مردم ايران و مبارزاتی که در برابر سرکوب و خفقان و استثمار موجود در جمهوری اسلامی در جریان است، گرامی‌داشت هشت مارس تاکید مهمی است که صف برابری‌طلبان و عدالت‌جویان را عليه سی و پنج سال ستم و سرکوب و شديدترين خشونت‌ها نسبت به زنان جامعه ما، گسترش می‌دهد و نيروی متحد زنان و مردان مساوات‌طلب را هدف‌مندتر و سازمان‌يافته‌تر در دفاع از آزادی، برابری و عدالت اجتماعی به صحنه جامعه می‌کشاند.

با وجود همه فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مردسالاری، تاکنون جنبش زنان جامعه ما، گام‌های مهمی در برابر این همه ستم و سرکوب و ارتجاع جمهوری اسلامی برداشته‌اند و با گرامی‌داشت هشت مارس، عهد و پیمان بسته‌اند تا بر قراری آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه‌مان، هرگز از تلاش و پیکار بر‌حق خود دست نکشند.

انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای جهت فعالیت‌ها و تلاش‌های همیشگی خود و در دفاع از حق بی حد و حصر آزادی اندیشه و بیان؛ فرا رسیدن روز خجسته هشت مارس، روز جهانی زن را که يادآور و نشانه آراده آزادی برای رسيدن به يک دنيای برابر و بدون تبعیض است گرامی می‌دارد!

 

خجسته باد هشت مارس

انجمن قلم ایران‌(در تبعید)

مارس 2015

افزودن نظر جدید