هشت مارس روز جهانی زن را گرامی می داریم

برای حضور هرچه بيشتر زنان در حوزه های عمومی

روز جهانی زن، هشتم مارس را به همه آنانی که برای رفع تبعيض جنسيتی و برابر حقوقی و منزلت اجتماعی ميان زنان و مردان مبارزه می کنند بخصوص زنان و مردان کشورمان تبريک می گوييم.

جنبش حق طلبانه و برابری خواهانه زنان پس از دو قرن مبارزه و کسب دستاوردهای چشمگير همچنان پر توان و مستمر در جريان است و هرروز عرصه های بيشتری را از حيات اجتماعی متأ ثر می کند. تاکيد بر ضرورت تداوم اين مبارزه و قدردانی از اين جنبش تنها به 8 مارس محدود نمی شود. اهميت و ضرورت گراميداشت روزجهانی زن اما در اين است که تلاشهای مداوم و هرروزه فعالان اين جنبش در کشورهای مختلف با هم در اين روز طلاقی می کنند، به تاريخ پرارزش و سرشار از آزمون ها و آموزشهای آن نگاهی دوباره می اندازند، دستاوردها و آموخته ها را پشتوانه قرار می دهند و مطالبات را يکصدا و همزمان در همه کشورها به گوش ها و چشم ها ميرسانند تا منجمله از لابلای درهای چند لايه قانونگذاران بيشتر و بيشتر به داخل نفوذ دهند. رشد و توسعه جامع بشری بدون پاسخگويی به مطالبات زنان امری است ناممکن و تآخيری که در اين مسير وجود دارد، ثمرات مخرب خود را هروز در اشکال مختلف به نمايش می گذارد. محروميت جامعه ازتوانمندی های زنان در اداره امور اجتماعی يعنی سقوط جامعه و محدود کردن زنان برای حضور فعال در حيات سياسی ـ اقتصادی و فرهنگی يعنی اهانت به ارزش و منزلت انسانی.

برای نشان دادن تبعيض جنسيتی گسترده و ريشه دار در جهان ،همين کافی است که يادآوری کرد که هنوز هم بخش بسيار اندکی يعنی 10 درصد از درآمدها و سرمايه ها به زنان که نيمی از جمعيت دنيا را تشکيل می دهند، تعلق دارد در حالی که مسئوليت دو سوم از کارهای توليدی و خدماتی و ... در عرصه های مختلف را بعهده دارند.

هدف جنبش زنان که در اشکال مختلف بيان و دنبال می شود نه تنها کسب مطالبات مشخص است بلکه مهمتراز آن ايجاد تغيير در بنيان های فکری و فرهنگی است که بر نظام مردسالارانه استوار شده، نابرابری را نمی بيند و يا توجيه می کند و در بخشی از کشورها همچون در جمهوری اسلامی ايران حتی بديهی و لازم می داند که به غايت دردآور است.

اين تفکر در ميان حاکمان جمهوری اسلامی همزمان با اعمال سرکوب های مستمر و ايجاد محدوديتهای شرعی، شرايط حضور زنان در عرصه عمومی را با معيارهای "مردانه" تعريف می کنند و در عين ادعای آزادی برای زنان تمام تلاش خود را بکار می گيرد تا کنترل بر جامعه را از طريق تسلط بر زنان و نگه داشتن آنان در چهارچوب وظايف خانه و خانواده، حفظ کنند. به همين دلیل است که در مقابل هرگونه تغييری که به حضور فعال زنان در مراکز قدرت و تصميم گيری بيانجامد هراس دارد. اگر نسبت زنان متخصص و تحصيل کرده را نسبت به زنان صاحب مقام در مدارج بالای جامعه و حکومت در جمهوری اسلامی محاسبه کنيم به وضوح می بينيم که با وجود پتانسيل های قوی در ميان زنان، هيچکدام شانس حضور در رتبه های حکومتی همخوان با ميزان تحصيلات و توانايی های خويش را نداشته و ندارند.

همين امراز نظر ما يکی از مهمترين چالش های جنبش زنان را نشان می دهد که در کنار مبارزه برای رفع تبعيض های اجتماعی، برابری دستمزد و امنيت شغلی، رفع خشونت، حقوق و مقام برابر در خانواده، آزادی پوشش و حق سفر و بسياری ديگر، در درجه اول اهميت قرار می گيرد.

 مطالبات زنان در ايران متعدد و متفاوتند که عليرغم اعمال محدویت های فراوان و خشن از سوی حکومتيان، به همت فعالین جنبش زنان در هر فرصتی و در اشکال متنوع مثل ابتکار"  آزادی های يواشکی" به نشانه "عدم وجود آزادی" بروز پيدا می کنند . از ديگر خواسته که در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته می توان از جمله پایئن بودن سطح دستمزد ها، عدم تضمین کاری، نبودن مرخصی های دوران بار داری و زایمان، منع آزار جنسی، آزادی حضور در ورزشگاه ها و مسابقات ورزشی نام برد که از ميان آنها آزادی پوشش آنچنان قدرت گرفت که در رسانه های حکومتی نيز بازتاب يافت.

پاسخگويی به مطالبات جنبش زنان و احقاق برابر حقوقی زنان  به باور ما مستلزم

بازسازی دمکراتيک ـ جنسيتی جامعه ایران است که بدون تغيير بنيادين در مناسبات و قوانین زن ستیر امکان پذير نيست و تلاش برای ايجاد چنين تغييراتی را نيز تنها به عهده زنان نمی دانيم بلکه معتقديم که با همکاری مردان و مقابله با تفکر مرد سالارانه است که امکان پذیر خواهد شد.

در اين راستا ما همه زنان و مردان برابری طلب را دعوت می کنيم که در يک ديالوگ عمومی و هدفمند، امر الويت بندی ميان مطالبات جنبش زنان را در دستور کار خود قرار داده و برای معرفی اقدامات کوتاه مدت و دراز مدت با هم به کار مشترک بپردازيم.

روز جهانی زن را با اين اميد واقع گرايانه به همگان و خصوصآ مردان و زنان آزادی خواه کشورمان تبريک می گوييم که همزمان با گسترش مبارزه فعالان جنبش زنان در عرصه حضور در سياست و مراکز قدرت خواسته های حد اقلی مثل آزادی ورود به ورزشگاه ها و همچنين به رسمیت شناحتن روز جهانی زن،  8 مارس با اعمال فشار به جمهوری اسلامی متحقق شوند.  

همجنين ما امیدورایم تا جنبش زنان در سال آتی بتواند قدمی ديگر در جهت تأثير گذاری بيشتر بر روند تغييرات دمکراتيک و برابری طلبانه در کشورمان برداشته و همچنان در صف اول مبارزه با استبداد و تبعيضات اجتماعی حضور داشته باشد.

گروه کار زنان سازمان فداييان خلق ايران ـ اکثريت

2015ـ 03ـ 07

 

افزودن نظر جدید