فایلهای صوتی روز اول کنفرانس چهارم حضوری پروژه شکل دهی وحدت چپ، بخش اول

بخش اول فایلهای صوتی روز اول

رفقا به ترتیب:

1- گزارش بهروز خلیق

2- شیدان وثیق

3- احمد آزاد

4- بهروز خلیق

5- منوچهر مقصودنیا

6- نادر عصاره

7- رسول آذرنوش

8- سؤالات بهزاد کریمی

9- شیدان وثیق

10- احمد آزاد

11- بهروز خلیق

12- منوچهر مقصودنیا

13- نادر عصاره

14- رسول آذرنوش

15- سؤال و جواب

16- مقصود مقصودی

17- رئوف کعبی

18- علی پورنقوی

19- بهزاد کریمی

20- مهدی پرویز

21- هرمز هوشمند

22- ملیحه

23- رضا کرمی

24- محمود بهنام

25- پرویز نویدی

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

متاسفانه اکثریت غریب به اتفاق فایلهای صوتی در ایران قابل شنود نیست لطفا" درصورت امکان رسیدگی فرمایید.