فایلهای صوتی روز دوم کنفرانس چهارم حضوری پروژه شکل دهی وحدت چپ، بخش دوم

بخش دوم فایلهای صوتی روز دوم

رفقا به ترتیب:

1- بهزاد کریمی

2- مصطفی مدنی

3- رضا اکرمی

4- محمد اعظمی

5- مجید زربخش

6- فریدون احمدی

7- شیدان وثیق

8- اکبر سیف

9- هرمز هوشمند

10- حماد شیبانی

11- پرویز نویدی

12- ناهید جعفرپور

13- جمشید مهر

14- مسعود

15- مهدی فتاپور

16- حسین بهنام

17- رئوف کعبی

18- منوچهر مقصودنیا

19- سیامک کلهر

20- اسفندیار

21- مهدی پرویز

22- علی پورنقوی

23- بهزاد کریمی

24- نادر عصاره

25- مجید زربخش

26- بهروز خلیق

27- مصطفی مدنی

28- پرویز نویدی

29- هرمز هوشمند

30- اکبر سیف

31- رئوف کعبی

32- مصطفی مدنی

 

 

 


افزودن نظر جدید