مصاحبە "کار آنلاین" با تنی چند از شرکت کنندگان در سمینار چهارم پروژە وحدت چپ

چهارمین سمینار وحدت چپ (7 و 8 مارس) در شهر کلن آلمان با حضوز نمایندگان سه سازمان سیاسی ( فداییان خلق ایران "اکثریت"، اتحاد فداییان، شورای موقت سوسیالیست ها) به همراه جمعی از فعالان منفرد چپ برگزار شد.

در حاشیه این برنامه ، خبرنگار "کار آن لاین" گفت و گویی را با رفقا مصطفی مدنی، پرویز نویدی، رسول آذرنوش، مهدی فتاپور و شیدان وثیق انجام داد که شرح آن در ادامه تقدیم شما می شود.

فایلهای صوتی به ترتیب

رفقا:

رفقا مصطفی مدنی، پرویز نویدی، مهدی فتاپور، رسول آذرنوش، علی پورنقوی و شیدان وثیق

افزودن نظر جدید