۸۳ درصد جمعیت کشور در سن کار قرار دارند

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار ایران تازه‌ترین یافته‌های خود را در موضوعات مختلف، از جمله آمار جمعیت کشور،میزان تحصیلات، مهاجرت، وضع فعالیت و نرخ مشارکت اقتصادی به شرح زیر اعلام کرد:

جمعیت

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، جمعیت کشور 75 میلیون و 706 هزار و 898 نفر برآورد شده است که 12 میلیون و 351 هزار و 12 نفر از آنها 9 سال و کمتر و 63 میلیون و 355 هزار و 885 نفر 10 سال و بیشتر سن داشته‌اند.

به عبارتی 83.7 درصد از جمعیت کل کشور در سن کار (10 ساله و بیشتر) می‌باشند. به لحاظ جنس 50.1 درصد مرد و 49.9 درصد زن بوده است که نسبت جنسی برابر 1.1 به دست می‌آید. به عبارت دیگر در مقابل هر 100 نفر زن 101 نفر مرد وجود داشته است.

نتایج نشان می‌دهد 72.1 درصد آنها در نقاط شهری و 27.9 درصد در نقاط روستایی ساکن بوده‌اند. همچنین در سال 1392 تعداد 22 میلیون و 518 هزار و 34 خانوار معمولی ساکن و گروهی در کشور برآورد شده است که 19 میلیون و 777 هزار و 681 دارای سرپرست مرد و 2 میلیون و 740 هزار و 352 خانوار دارای سرپرست زن بوده‌اند.

تابعیت

همانطور که مشاهده می‌شود، 98.3 درصد جمعیت کشور دارای تابعیت ایرانی می‌باشند، این در حالی است که 1.6 درصد جمعیت افغانی است و فقط 0.1 درصد جمعیت کشور سایر تابعیت‌ها را دارند. بررسی این جدول نشان می‌دهد که اغلب افراد با تابعیت غیرایرانی در نقاط شهری زندگی می‌کنند.

مهاجرت

براساس نتایج جدول 3 عمده‌ترین دلیل مهاجرت، «پیروی از خانوار» با 54.4 درصد بوده است. همچنین 7.6 درصد مهاجرت‌ها به دلیل «جست‌وجوی کار» و 6.7 درصد مهاجرت‌ها به دلیل «جست‌وجوی کار بهتر» صورت گرفته است. عامل «پیروی از خانوار» در نقاط شهری 55.3 درصد و در نقاط روستایی 49.8 درصد نیز عمده‌ترین دلیل مهاجرت بوده است.

سواد

در سال 1392 از 68 میلیون و 351 هزار و 587 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر، 86.6 درصد باسواد و 13.4 درصد بی‌سواد بوده‌اند. نسبت باسوادی در نقاط شهری 90.2 و در نقاط روستایی 77.2 بوده است. در بین افراد «6 تا 9 ساله» نسبت باسوادی 96.2 درصد و در بین افراد «15 تا 24 ساله» 97.8 درصد بوده است. همچنین نسبت باسوادی در بین مردان 6 ساله و بیشتر 90.8 و در بین زنان این گروه 82.4 درصد بوده است.

سطح تحصیلات

در سال 1392، در بین جمعیت 6 ساله و بیشتر، 59 میلیون و 216 هزار و 683 نفر باسواد بوده‌اند. از این تعداد 32.8 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 20.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 5.1 درصد دارای تحصیلات متوسطه، 20.6 درصد دارای تحصیلات دیپلم و پیش‌دانشگاهی و 4.5 درصد دارای تحصیلات فوق دیپلم، 12.1 درصد دارای تحصیلات لیسانس و 2.2 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر بوده‌اند. همچنین 2.2 درصد باسوادان از طریق مراکز سوادآموزی یا به صورت غیررسمی آموزش دیده‌اند.

وضع زناشویی

در سال 1392 حدود  63 میلیون و 355 هزار و 885 نفر در گروه‌های سنی 10 ساله و بیشتر قرار داشته‌اند. از این تعداد 66.8 درصد «حداقل یک‌بار ازدواج کرده» و 33.2 درصد «هرگز ازدواج نکرده» بوده‌اند. این نسبت‌ها در بین مردان به ترتیب 62.6 درصد و 37.4 درصد و در بین زنان 70.9 درصد و 29.1 درصد بوده است.

وضع فعالیت

در سال 1392، افراد شاغل و بیکار در مجموع، 37.6 درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر را تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت در جامعه مزبور برای مردان 63.0 درصد و برای زنان 12.4 درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری 36.9 درصد و در نقاط روستایی 39.7 درصد است.

جمعیت فعال و وضع سواد

در سال 1392 از کل شاغلان 10 ساله و بیشتر 90.3 درصد باسواد و 9.7 درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 91.3 درصد و 8.7 درصد و برای زنان 84.5 درصد و 15.5 درصد بوده است.

همچنین از کل جمعیت بیکار 10 ساله و بیشتر 97.5 درصد باسواد و 2.5 درصد بی‌سواد بوده‌اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 96.6 درصد و 3.4 درصد و برای زنان 99.3 و 0.7 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد، چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در سال 1392، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 37.6 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 63.0 درصد و در بین زنان 12.4 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است، به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.7 درصد و در نقاط شهری 36.9 درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 41.1 درصد به دست می‌آیدد. این شاخص در بین مردان 69.0 درصد و در بین زنان 13.4 درصد، در نقاط شهری 40.1 درصد و در نقاط روستایی 43.8 درصد به دست می‌آید.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (55.9 درصد) در گروه سنی 34ـ30 ساله بوده است. این امر برای زنان و مردان متفاوت است، به نحوی که مردان گروه سنی 39ـ35 ساله با 94.4 درصد و زنان گروه سنی 29ـ25 ساله 20.1 درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.

جمعیت شاغل

در سال 1392، از مجموع 23 میلیون و 196 هزار و 772 نفر جمعیت فعال 64ـ15 ساله، 89.3 درصد شاغل بوده‌اند. از مجموع این شاغلان، 12.2 درصد مربوط به گروه سنی 24ـ15 ساله، 62.1 درصد مربوط به گروه سنی 44ـ25 ساله و 25.5 درصد مربوط به گروه سنی 64ـ45 ساله بوده است.

این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب 12.5 درصد، 61.5 درصد و 26.0 درصد و برای زنان 11.6 درصد، 65.8 درصد و 22.6 درصد بوده است.

جمعیت بیکار

در سال 1392، 10.7 درصد از جمعیت فعال 64ـ15 ساله را بیکاران تشکیل می‌داده‌اند. از مجموع تعداد این بیکاران، 32.7 درصد مربوط به گروه سنی 24ـ15 ساله، 60.1 درصد مربوط به گروه سنی 44ـ25 ساله و 7.2 درصد مربوط به گروه سنی 64ـ45 ساله بوده است. این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب 32.4 درصد، 57.9 درصد و 9.8 درصد و برای زنان 33.3 درصد، 65.0 درصد و 1.7 درصد بوده است.

نرخ بیکاری

در سال 1392، از 23 میلیون و 834 هزار و 552 نفر جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر 10.4 درصد بیکار بوده‌اند. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 24ـ20 ساله با 25.4 درصد و پایین‌ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65 ساله و بیشتر با 1.2 درصد بوده است. نرخ بیکاری در بین مردان 8.6 درصد و در بین زنان 19.8 درصد بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری 11.8 درصد و در نقاط روستایی 7.0 درصد به دست آمده است.

مدت بیکاری

در سال 1392

در سال 1392، از بیکاران 10 ساله و بیشتر، 39.3 درصد 19 ماه و بیشتر و 0.1 درصد کمتر از یک ماه بیکار بوده‌اند.

اقدامات انجام‌شده برای جست‌وجوی کار

در سال 1392، 35.9 درصد از اقدامات انجام‌شده برای جست‌وجوی کار به پرس‌وجو از دوستان و آشنایان، 19.4 درصد به درج آگهی در روزنامه‌ها یا مطالعه آگهی‌های استخدام، 12.6 درصد به ثبت‌نام یا پیگیری در مراکز کاریابی غیردولتی، 11.5 درصد به تماس با کارفرما (صاحب کار) و 9.8 درصد به ثبت‌نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.

بیمه بیکاری

در سال 1392، 96.5 درصد بیکاران قبلاً شاغل از بیمه بیکاری نمی‌کرده‌اند و تنها 3.5 درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

از بیکاران قبلاً شاغل در بخش کشاورزی 1.3 درصد، در بخش صنعت 5.3 درصد و در بخش خدمات 2.2 درصد از بیمه بیکاری استفاده می‌کرده‌اند.

گروه‌های عمده شغلی

در سال 1392، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر، 20.1 درصد را «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط»، 15.9 درصد را «کارگران ساده» و 15.2 درصد را «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» تشکیل می‌داده‌اند.

این نسبت‌ها در جامعه مزبور برای مردان به ترتیب 20.1 درصد، 17.5 درصد، 14.5 درصد و برای زنان 19.9 درصد، 6.4 درصد و 19.7 درصد بوده است.

وضع شغلی

در سال 1392، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر 82.9 درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و 17.1 درصد را مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی تشکیل می‌داده‌اند. این نسبت‌ها در جامعه مردان به ترتیب 84.5 درصد و 15.5 درصد و در جامعه زنان، 73.6 درصد و 26.4 درصد بوده است.

انتهای پیام/ب

منبع: 
فارس
بخش: 

افزودن نظر جدید