از تفاهم هستەای حمایت کنیم!

امروز حدود ساعت هشت شب پس از گذشتە نزدیک بە دو روز از تاخیر در مهلتی کە از پیش برای توافق میان ایران و ٥+١ توافق شدە بود، سرانجام با وجود مخالفتها، اقدامات و تحریک های پیاپی افراطیون راستگرا در داخل و خارج از ایران کە از هیچ کاری برای بە شکست کشاندن مذاکرات و دامن زدن بە مناقشات کوتاهی نکردند، بیانیە "تفاهم" در حضور نمایندگان دو سوی مناقشە در یک کنفرانس زندە توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجە ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعنوان مقدمە و گامی اساسی در جهت رسیدن بە یک توافق جامع طی سە ماە آیندە قرائت شد. مطابق این "تفاهم نامە" کە مورد توافق طرفین قرار گرفتە و در آن حق فعالیت های غیر نظامی هستەای و علمی ایران پذیرفتە شدە و فراتر از آن همکاری غرب با ایران در این زمینە پیشبینی شدە است. در این تفاهم نامە در مورد محدودە زمانی لغو تحریم ها ظاهرا سازشی بین طرفین صورت گرفتە کە گرچە جزئیات آن هنوز تماما بە وضوح منتشر نشدە ولی لغو آنها مشروط بە تائید غیرنظامی بودن فعالیت های هستەای ایران توسط آژانس انرژی هستەای گردیدە. پس از اعلام رسمی محتویات "این تفاهم نامە" جواد ظریف وزیر امور خارجە دولت روحانی در یک مصاحبە مطبوعاتی بە پرسش خبرنگاران پاسخ داد و از "تفاهم نامە" بە طور مشروط دفاع کرد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز کە از لحن کلامش بر میآمد کە نتیجە تاکنونی مذاکرات را موفقیعت آمیز و آن را تائیدی بر اصولیت و درستی سیاست خودش می داند گرچە با احتیاط ولی بطور کلی از آن دفاع کرد و خوشبینی خودش را از رسیدن بە یک توافق نهایی جامع پنهان نکرد. اوباما کە اصرارش بر رسیدن بە توافق با ایران سبب مخالفت جمهوریخواهان و واکنش شورش گونە برخی متحدین سنتی دولت آمریکا، مانند ناتانیاهو و دولت عربستان شد، در بخشی از سخنانی کە بلادرنگ در پی اعلام توافقات بعمل آمدە ابراز داشت، کوشید با مقایسە نتایج سیاست کندی با اتحاد شوروی بە آنها بفهماند کە این توافق علیە آنها نیست. با این حال در اینکە چرخشی در سیاست خاورمیانەای آمریکا متناسب با تغییرات جدید در این منطقە نیز بوجود آمدە کە ممکن است خیلی خوشایند ناتانیاهو و رهبران عربستان نباشد، گرچە هنوز در خود آمریکا  نیز کاملا برای همە جا نیفتادە باشد کمتر جای ابهام وجود دارد. بهر روی اینک کە آمریکا و کشورهای غربی بهر دلیل آشکارا سعی در کنار آمدن با ایران را دارند و آن را در جریان مذاکرات نشان دادەاند، ایران اگر از این فرصت برای  پایان دادن بە تحریم ها و زدودن آثار مخرب تحریم ها و خنثی ساختن فشار اسرائیل و عربستان و متحدین شان کە مجموعا علیە ایران متحد شدەاند بهرە نگیرد و از امضا توافق جامع نهایی خودداری کند ضربە بزرگی دیگری بە جامعە و کشور ما وارد می کند کە جبران آن اگر ناممکن نباشد، دشوار و پر هزینە تر خواهد بود.

پروژە هستەای متاسفانە تا کنون خسارات بس سنگین و جبران ناپدیری بر کشور و مردم ما تحمیل کردە و امنیت کشور و مردم ما را بە مخاطرە انداختە است، بهمین دلیل  باید از فرصتی کە برای خلاصی از پیامدهای آن بوجود آمدە و پرهیز از خسارات بیشتر بهرە جست. تمام شواهد و نظر سنجی ها نیز همگی نشان می دهند کە اکثریت قریب بە اتفاق مردم ایران خواهان آن چنان شفافیتی در برنامە هستەای هستند، کە جای هیچ گونە شک و تردیدی در مورد ماهیت صلح آمیز بودن برنامە هستەای باقی نگذارد. نیروهای دمکراتیک و صلح طلب ایران نە تنها با تولید سلاح هستەای بە هر بهانەای مخالفند، بلکە اساسا ساختن نیروگاە های برق هستەای برای ایران را زیانبار و تهدیدی علیە محیط زیست بحران زدە کشور ما می دانند و از همین رو با ساختن نیروگاە های هستەای جدید بە شدت مخالفت خواهند کرد. 

صادق کار

بخش: 

افزودن نظر جدید