بولتن کارگری شماره 76: کار مشترک، حول سە مطالبە‌ در روز جهانی کارگر

 تحلیل هفته

کار مشترک، حول سە مطالبە‌ در روز جهانی کارگر

از تجربه دیگران

جنبش‌های کارگری در تونس و مصر – ۲

اخبار خارجی

ویتنام
هزاران نفر در اعتصاب
در اعتراض به قانون بیمه

آرژانتین
اعتصاب کارگران در اعتراض به مالیات‌ها

گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 


بولتن کارگری در قالب پ. د. اف.

افزودن نظر جدید