آغاز بە کار کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گزارش از کار آنلاین

 

کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، امروز، پنج شنبە ٢٠ فروردین مطابق زمان مقرر با شرکت عدە بسیاری از کادرها واعضاء سازمان، در شهر کلن آلمان با گرامی داشت رفقائی کە مابین دوکنگرە در گذشتەاند واعلام یک دقیقە سکوت بیاد جانباختگان راە آزادی آغاز شد. پس از آن بە دعوت گروە تدارک کنگرە، "هتک"هئیت سنی کنگرە برای تدارک انتخاب هئیت رئیسە دائم کنگرە ادارە جلسە را بە عهدە گرفت و پس از انتخاب هئیت رئیسە کنگرە، دستور کار کنگرە بە تصویب رسید. اجلاس کنگرە پس از آن پارەای سوالات اعضاء کنگرە راجع بە امور سازمانی مطرح شدند و مسولین ارگان ها در مورد آنها توضیح دادند. در ادامە همین بخش، هئیت رئیسە کنگرە،از اعضاء کنگرە خواست کە چنانچە مایل بە دادن قرار راجع بە عملکرد هر یک از ارگان های سازمانی هستند می توانند قرارشان را پس از تنظیم جهت رسیدگی در اختیار هئیت رئیسە قرار دهند.

بخش: 

افزودن نظر جدید