گزارش صوتی کار آنلاین از ادامە اجلاس کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در بعد از ظهر روز نخست اجلاس کنگره، نخست اظهار نظر پیرامون سند سیاسی مصوب شورای مرکزی کە جهت طرح و بررسی در کنگرە تهیە شدە بود، تحت بررسی قرار گرفت و تعدادی از اعضاء کنگرە نظرات، پیشنهادات و انتقاداتی را کە نسبت بە بخشی از سند سیاسی داشتند مطرح کردند. در این قسمت علاوە بر اعضاء کنگرە مهمانان نیز مجاز بودند کە راجع بە سند سیاسی اظهار نظر کنند. پس از آن در مورد سند سیاسی و ارسال آن بە کمیسیون بررسی سند سیاسی بعنوان سند پایە، رای گیری شد کە، با ٧٠ درصد آرا بە تصویب رسید. کمیسیونی برای رسیدگی به پیشنهادات انتخاب شد تا بلکه سند نهایی را پس از انجام گفتگوها و بحث های لازم برای تصویب نهایی در اختیار کنگره قرار دهد. (تمام فایل های صوتی انتشار یافته زیر با همکاری سایت ایران گلوبال تهیه شده است)

جهت اطلاع از جزئیات مباحث نخستین روز کنگرە می توانید بە فایل های صوتی ذیل مراجعە کنید:

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

شاید بهتر باشد سخنرانی به ترتیب زمان سخنرانی ها بیاد تا بتوان پی گیرشان کرد
موفق باشید

دوستان و رفقا ضمن تبریک بمناسبت اجلاس کنگره چهاردهم سازمان بعطلاع میرسانم درداخل امکان استفاده از فایلهای صوتی بصورت صحیح نمیباشد فقط میتوان ازکل سخنرانیهاچند ثانیه شنید انهم مخلوطی از صدای کاغذ و حرفهای غیر سخنران امیدوارم به این موضوع رسیدگی فرمایید.