گزارش کار آنلاین از ادامە اجلاس کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


در ادامه بحث ها در 
بعد از ظهر روز نخست اجلاس کنگره، نوبت به سند سياسی" پيرامون روندهای جديد در خاورميانه" رسید و کنگره به بحث و بررسی در مورد این سند پرداخت و تعدادی از اعضاء کنگرە و مهمانان نظرات، پیشنهادات و انتقاداتی کە در ارتباط با این طرح داشتند را با حاضرین در کنگره در میان گذاشتند. سند مذکور در اختیار کمیسیون سیاسی گذاشته شد تا نسبت به آن کار کمیسیونی کند و سپس نسبت به چگونگی انتشار آن به صورت یک سند مستقل، یا با آوردن آن بصورت فشرده در سند سیاسی و یا بصورت ارائه تزها در یک قطعنامه جداگانه، تصمیم گیری کند. پس از این بحث، عبدالە مهتدی، دبیرکل حزب کوملە، کە بە همراە هئیتی از سوی این حزب در کنگرە حضور یافتە بود، سخنرانی کردند. بعد از سخنرانی آقای مهتدی، رفیق حسن نادری کە حامل پیام حزب کمونیست فرانسە بود، پیام این حزب را قرائت کرد. در ادامە کار کنگرە، کمیسیون سیاسی جهت کار روی سند سیاسی و تدقیق بیشتر آن، از میان کسانی کە داوطلب شدە بودند، انتخاب شد. آخرین برنامە روز نخست، کنگرە تشکیل سمیناری مرتبط با تحولات منطقە با شرکت، خانم فرزانە روستائی، عبدالە مهتدی، مهدی فتاپور و سیامک سلطانی در محل برگزاری کنگرە با گردانندگی رفیق حجت نارنجی بود. در پایان شرکت کنندگان در این سمینار بە سوالات تعدادی از مدعوین پاسخ دادند.(تمام فایل های صوتی انتشار یافته زیر با همکاری سایت ایران گلوبال تهیه شده است)

جهت اطلاع از جزئیات مباحث  نخستین روز کنگرە می توانید بە فایل های صوتی ذیل مراجعە کنید:

 

بخش: 

افزودن نظر جدید