گزارش کار آنلاین از دومین روز کار کنگرە چهاردهم سازمان به همراه فایل های صوتی

دومین روز کار کنگرە سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با قرائت پیام های همبستگی جریانات سیاسی ایرانی و خارجی آغاز شد. پس از آن، مخبر کمیسیون سیاسی، در مورد نتایج نخستین نشست این کمیسیون بە کنگرە گزارش و بە چند سوال اعضاء کنگرە پاسخ داد. بە دنبال آن، مخبر کمیسیون قرار وحدت چپ، در مورد آخرین نشست کمیسیون گزارش داد. پس از این گزارش، بررسی پیشرفت پروژە چپ در دستور کار جلسە قرار گرفت. در مجموع ٣٠ نفر از شرکت کنندگان در کنگرە بشمول تعداد زیادی از مهمانان پیرامون این موضوع اظهار نظر نمودند. در ادامە جلسات دومین روز کنگرە، نمایندە حزب تودە ایران پیام حزب خطاب بە شرکت کنندگان در کنگرە را خواند. بعد از آن، پیام حزب چپ آلمان توسط نمایندە این حزب خواندە شد. بررسی پیشنهاد تغييراتی در برنامه سازمان در ارتباط با مسئلە ملی- قومی، کە توسط گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) تهیە و بە کنگرە ارایە شدە، بە همراە قطعنامەای کە توسط گروهی از هواداران سازمان در داخل در دستور کار کنگرە قرار گرفت. بعد از استماع گزارش و توضیحات سخنگوی کمیسیون سند سیاسی، قطعنامە ی فوق الذکر بە دلیل انصراف اعتراض آمیز یکی از اعضاء کنگرە کە برای دفاع از آن ثبت نام نمودە بود و نداشتن مدافع،دیگری توسط هئیت رئیسە کنگرە از دستور برسی کنار گذاشتە شد و پیشنهادات گروە کار ملی- قومی بە بحث گذاشتە شد، اما رای گیری در مورد پیشنهادات مذکور بە درخواست عدەای از اعضاء کنگرە بە وقت دیگری در همین کنگرە موکول شد. بعد از آن چند پیشنهاد حذفی از سند سیاسی بخاطر نداشتن مخالف بە تصویب رسید. کنگرە سپس رسیدگی بە قراری را کە در آن از کنگرە خواستە شدە بود، اعلامیە دعوت بە عدم شرکت سازمان در انتخابات دورە یازدهم را نادرست و خلاف بند ٤ اساسنامە و مغایر با مواضع سازمان اعلام کند و از اعلامیە دیگری کە پس از اعلام پیروزی روحانی در انتخابات صادر شد حمایت نماید، در دستور کار قرار گرفت، ولی قرار فوق بە دلیل، نیاوردن رای کافی، بە تصویب نرسید (تمام فایل های صوتی انتشار یافته زیر با همکاری سایت ایران گلوبال تهیه شده است).

فایل های صوتی زیر مربوط به مسائل سند سیاسی، سند مسائل مربوط به مسائل ملی- قومی و پروژۀ وحدت اند:

بخش: 

افزودن نظر جدید