گزارش کار آنلاین از آخرین روز کنگرە چهاردهم سازمان

 

سومین روز کنگرە چهاردهم، با بررسی تغییرات پیشنهادی، گروه کار ملی- قومی شروع شد، در سمینار نیاز به کار کارشناسی بیشتر در خصوص پیشنهاد ارائه شده توسط بخشی از شرکت کنندگان کنگره مطرح شد. پس از انجام گفتگوها، طرح مذکور به رای کنگره گذاشته شد و 54 درصد از اعضاء شرکت کننده در کنگره بە طرح ارائه شده رای مثبت دادند. رای ممتنع نسبت به این سند درصد بالایی را بخود اختصاص داد. اما بە لحاظ آنکە تصویب چنین تغییراتی برنامه ای مستلزم 60 درصد آرا بود بە تصویب نرسید، ولی مطابق قراری کە بعد از این رای گیری با اکثریت بسیار بالا بە تصویب رسید، کنگرە از شورای آتی خواست کە روی پیشنهادات کار بیشتری انجام دهد تا پس از تکمیل و تدقیق، دوبارە بە رای ارگان های تصمیم گیرندە گذاشتە شوند. بعد از آن، سخنگوی کمیسیون پروژە وحدت چپ، در ارتباط با قراری کە تحت عنوان، "قرار کنگرە سازمان در مورد پیشبرد پروژە "شکل دهی تشکل بزرگ چپ"در کمیسیون مذکور بە تصویب رسیدە بود، توضیحاتی را به کنگره ارائه داد و بە دنبال آن قرار کمیسیون بە رای کنگرە گذاشتە شد و با 95 درصد آراء بە تصویب رسید. سپس کنگرە قراری را کە بە منظور اصلاح یکی از بندهای اساسنامە شورای مرکزی تهیە شدە بود را بە تصویب رساند. دو قرار دیگر، یکی در ارتباط با فعالیت های حقوق بشری و دیگری در ارتباط با مسائل مربوط به فعالیت های سازمانی برای تصویب در اختیار کنگرە گذاشته شده بود، را بررسی کرد کە قرار نخست مورد تائید و دومی بە تصویب نرسید.

پس از گزارش نتایج کار کمیسیون سیاسی توسط سخنگوی کمیسیون و بحث و گفتگو پیرامون این سند و تغییرات بە عمل آمدە در آن توسط کمیسیون، کلیات سند به رای و تصویب رسید. در ادامه قرار گروە کار کارگری در ارتباط با وضعیت کارگران و سیاست دولت نسبت بە مزدبگیران، پس از بررسی در کمیسیون سیاسی و انجام تغییرات اندکی در آن با اکثریت 97 درصد آرا کنگرە بە تصویب رسید. کنگرە چهاردهم، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در پایان روز 22 فروردین 1394 با انتخاب اعضای شورای مرکزی، هیات تدارک کنگره، (هتک)، کمیسیون نظارت مالی و ارگان رشد، در فضایی رفیقانه بە پایان رسید (تمام فایل های صوتی انتشار یافته زیر با همکاری سایت ایران گلوبال تهیه شده است).

فایلهای صوتی بحث سند ملی-قومی:

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

امیدوارم کنگره ، نه ، احتمالا نه با حل مسائل ایران و منطقه و ... بلکه پاسخ دادن به مسائل مشخص و قابل رسیدن مسائل ایران، به پایان رسیده باشد.
امیدوارم حاصل این کنگره و «مبارزه» ی دیگران ، توانسته باشد، دست آوردی در حد آن داشته باشد که مادران داغدار ما، تا کنگره دیگر، به راحتی، برمزار فرزندانشان بروند و ده دقیقه با آنها درد دل کنند، بدون آزار و اذیت برادران. همین!!
...