سخنرانی خانم فرزانه روستایی در سمینار بررسی تحولات منطقه در کنگره چهاردهم

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در ساعات پایانی نخستین روز کار کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سمیناری مرتبط با تحولات منطقە با شرکت، خانم فرزانە روستائی و آقایان عبدالە مهتدی، مهدی فتاپور و سیامک سلطانی به گردانندگی آقای حجت نارنجی در محل برگزاری کنگرە برگزار شد.
با سپاس از احمد نجاتی
تهیه و تدوین
شبکه تصویری - صوتی رسانه
آوریل 2015
فروردین 1394


 

افزودن نظر جدید