سخنرانی عبدالە مهتدی در سمینار بررسی تحولات منطقه در کنگره چهاردهم

در ساعات پایانی نخستین روز کار کنگرە چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سمیناری مرتبط با تحولات منطقە با شرکت، خانم فرزانە روستائی و آقایان عبدالە مهتدی، مهدی فتاپور و سیامک سلطانی به گردانندگی آقای حجت نارنجی در محل برگزاری کنگرە برگزار شد.

https://www.youtube.com/embed/LUK16XwWgkQ

افزودن نظر جدید