کلیپ سال ٩٣، سال نقطعە عطف جنبش کارگری


سال گذشتە را بە حق می توان از جهات مختلف نقطعە عطفی در سە دهە گذشتە برای جنبش کارگری بە حساب آورد.
در این سال بە جرات میتوان گفت کمتر روزی را می شد یافت، کە بدون یک یا چند اعتصاب و اعتراض کارگری بە شب رسیدە باشد. سال ٩٣ سال مقاومت کم نظیر کارگران و مزدبگیران بود و دولت فکر نمیکرد...

بخش: 

افزودن نظر جدید